Mag een gemeente zelf aanvragen beoordelen, welke risico's zijn er?

Als gebiedsbescherming, soortenbescherming of houtopstanden onderdeel zijn van de omgevingsvergunning Wabo is de gemeente het bevoegd gezag. De gemeente kan er dus voor kiezen om de door de initiatiefnemer aangeleverde ecologische onderbouwing zelf te toetsen en zich hierover een oordeel te vormen. Als een handhavingsverzoek wordt ingediend, is de gemeente verantwoordelijk voor de afhandeling. Voor de procedure binnen de omgevingsvergunning Wabo is door het ministerie een routeplanner opgesteld. Deze is hier te vinden.

De routeplanner stelt het volgende: 

“Indien het onderdeel ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten of beschermde natuurgebieden’ is aangevinkt en de vergunningsaanvraag is volledig, dan legt de gemeente de aanvraag voor aan het bevoegd gezag voor de natuurtoets (provincie of het ministerie van Economische Zaken). Het is aan het bevoegd gezag om de natuurtoets uit te voeren en naar aanleiding daarvan al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven.”

“Geeft de initiatiefnemer onvoldoende informatie, dan kan de gemeente de aanvraag niet in behandeling nemen. Bij deze toets op volledigheid kan de gemeente advies vragen bij het bevoegd gezag voor de natuurtoets.”