Geldt Wet natuurbescherming bij organiseren evenement?

Ja, het is mogelijk dat u te maken krijgt met de Wet natuurbescherming.

Als het evenement effect kan hebben op een door de Wet natuurbescherming beschermd gebied, dan moeten eventuele gevolgen van het evenement worden getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Informatie daarover kunt u hier vinden.

Beschermde plant- en diersoorten

Het is ook mogelijk dat uw activiteiten leiden tot beschadiging of verstoring van beschermde planten- en diersoorten, waardoor de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Het is belangrijk om te weten dat de Wet natuurbescherming geen mogelijkheden biedt om ontheffing te verkrijgen van verbodsbepalingen indien het gaat om een evenement. Een evenement (concert, feest, vuurwerk, sport, obstacle run, etc.) behoort niet tot de in de Wet natuurbescherming opgenomen belangen, waarvoor een ontheffing kan worden afgegeven. U dient bij het organiseren van een evenement een deskundig ecologisch onderzoek of quickscan soorten uit te (laten) voeren. Als uit die onderzoeken blijkt dat beschermde soorten in het geding zijn, is het zaak dat evenement zó in te richten dat de beschadiging en/of  verstoring “tot nul” wordt beperkt (gemitigeerd). Voor vogels geldt dat verstoring niet is verboden als de verstoring geen grote invloed heeft op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Als initiatiefnemer moet u dan ook een overtreding van de verbodsbepaling voorkomen door aantoonbaar te voldoen aan de zorgplichtvereisten en daarbij alle maatregelen treffen die vóórkomen dat de staat van instandhouding van de soort wordt aangetast.