Rolverdeling

Het Rijk blijft het bevoegd gezag voor de Rijks-, spoor- en hoofdvaarwegen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, delfstoffen en bepaalde visserijvormen.
De provincie is bevoegd gezag voor de projecten, die binnen de provinciegrens plaatsvinden.
Een overheidsinstantie zoals de gemeente is geen bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Wanneeer er sprake is van een omgevingsvergunning Wabo, moet wel een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) worden verkregen bij de provincie.