Rolverdeling

Het Rijk blijft het bevoegd gezag voor de Rijkswegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, delfstoffen, bepaalde visserijvormen.
De provincie is bevoegd gezag voor de projecten welke binnen de provinciegrens plaatsvinden.
De overheidsinstantie zoals de gemeente is geen bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming doch dient, indien er sprake is van een omgevingsvergunning Wabo, een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) te verkrijgen van de provincie.