Vallen verwilderde tamme (huis-)dieren onder de Wet natuurbescherming?

Verwilderde tamme (huis-)dieren vallen in beginsel niet onder de Wet natuurbescherming. Dat wil zeggen dat de verbodsbepalingen op onder andere doden en vangen, zoals die gelden voor vogels en specifieke inheemse diersoorten, niet gelden voor verwilderde tamme (huis-)dieren. Deze dieren vallen onder de bepalingen van de Wet dieren.

Uitzonderingen

Dat betekent niet dat de Wet natuurbescherming in het geheel niet van toepassing is op deze dieren. De zorgplicht zoals opgenomen in artikel 1.11 geldt voor álle in Nederland in het wild levende dieren. Tevens zijn er in artikel 3.24 middelen benoemd die, uitgezonderd van vrijstelling, ontheffing of opdracht, niet gebruikt mogen worden om dieren te doden of vangen. Die bepaling is ook van toepassing op niet onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten. Ook kan er op grond van de Wet natuurbescherming een opdracht worden gegeven om exoten/verwilderde dieren te doden als het bevoegd gezag daar aanleiding toe ziet.

Hoewel de Wet natuurbescherming dus niet toeziet op specifieke bescherming van deze soorten, regelt de wet wel algemene beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van verwilderde tamme (huis-)dieren.