Wat is de beslistermijn bij een vergunningaanvraag?

Gedeputeerde Staten moeten binnen 13 weken op de aanvraag beslissen en kunnen deze termijn eenmaal met 7 weken verlengen (artikel 5.2).

Als de vergunningaanvraag ‘aanhaakt’ bij de omgevingsvergunning is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. Hiermee blijft de keuze voor een aparte procedure of het gelijktijdig aanvragen van een natuurvergunning met andere vergunningen (zoals milieu en/of bouwen) aan de aanvrager. In het geval van aanhaken is altijd de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt verband met de verplichte ‘verklaring van geen bedenkingen’ van Gedeputeerde Staten.