Provinciale Milieuverordening (PMV) Stiltegebieden

In een stiltegebied is het o.a. verboden om harde geluiden zoals vuurwerk te produceren.

De verboden, gesteld in artikel 4.3.1 van de PMV , gelden niet indien dit gebruik:

1°. noodzakelijk is ter oproeping van personen of ter afwending van dreigend gevaar;

2°. plaatsvindt ter gelegenheid van de jaarwisseling gedurende een bij het Vuurwerkbesluit aangewezen periode.

De digitale kaarten van de stiltegebieden vindt u onderaan en rechts op de pagina.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kunnen ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen indien het belang van de heersende rust zich daar niet tegen verzet (zie 'ontheffingskader' onderaan de pagina) middels een aanvraagformulier, welke u rechts op deze pagina kunt downloaden. Na het invullen van het formulier kunt u deze sturen naar postbus@odnhn.nl.

Ontheffingskader

Artikel 4.3.3 Ontheffing

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden, gesteld in artikel 4.3.1, indien het belang van de heersende natuurlijke rust in dat gebied zich daartegen niet verzet.

2. Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing van de in artikel 4.3.1 vervatte verboden intrekken, indien het belang van de heersende natuurlijke rust in dat gebied dat vereist.

3. Een ontheffingsaanvraag wordt in ieder geval getoetst aan de volgende criteria:
a. nut en noodzaak;
b. plaats van de activiteit en mate van verstoring; en
c. tijdsduur en periode waarbinnen de activiteit zich afspeelt

4. In een stiltegebied kan slechts ontheffing worden verleend voor in totaal 12 activiteiten per kalenderjaar, elk met een maximale tijdsduur van 24 uur.

5. Een afschrift van een verleende ontheffing wordt toegezonden aan de gemeente waarbinnen de activiteit wordt verricht.