Soortenbescherming

Ontheffing aanvragen of vragen stellen

Voor het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor soortenbescherming, vindt u onderaan deze pagina het aanvraagformulier. Indien u gebruik maakt van het aanvraagformulier dient u een definitieve aanvraag in.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar postbus@odnhn.nl.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of voor een project een ontheffing nodig is, of een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de afgifte van een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Het antwoord dat geen ontheffing of VVGB nodig is, is een bestuurlijk rechtsoordeel. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven met ingang van 1 augustus 2021 geen bestuurlijke rechtsoordelen meer.  Dat komt omdat de rechtsbescherming onzeker is en het stellen van beperkingen of voorwaarden niet mogelijk.

Positieve weigering

Wel wordt algemene informatie gegeven. Daarmee kan de vragensteller of Burgemeester en wethouders van een gemeente zelf vaststellen of een ontheffing of een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Initiatiefnemer of gemeente kan aan de hand daarvan bepalen of een aanvraag wordt ingediend of verklaring gevraagd. Als geen ontheffing nodig is en wel een aanvraag wordt ingediend of een VVGB wordt gevraagd, volgt een positieve weigering. Een positieve weigering is een besluit waarin de Gedeputeerde Staten de aanvraag voor een ontheffing afwijzen omdat voor een project geen vergunning nodig is. Een positieve weigering kan voorwaarden of beperkingen bevatten. Voor een belanghebbende (de aanvrager maar ook een derde-belanghebbende) staat bezwaar en beroep open tegen een positieve weigering.

Bescherming flora en fauna

Vrijwel alle in Nederland in de vrije natuur voorkomende flora en fauna is beschermd. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.
Dit betekent onder meer dat het verboden is om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en een aantal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden en dat het verboden is om hun rust-, verblijf- en nestplaatsen uit te halen, te verwijderen of te vernielen. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken.

Vrijstelling verboden

Het is mogelijk om vrijstelling of ontheffing te krijgen van deze verboden. Dat kan nodig zijn in het geval beschermde soorten schade aanrichten, zoals bijvoorbeeld gewasschade, schade aan de volksgezondheid of schade aan flora of fauna.
Een ontheffing kan ook nodig zijn in het geval werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals bouwen, onderhoud, slopen of aanleg van infrastructuur. Als deze werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten- of diersoorten moet daarvoor bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) een ontheffing worden aangevraagd. De aanvrager moet dan aantonen dat er geen andere bevredigende oplossingen bestaan dan het verstoren, verjagen, doden of vernielen van de betreffende flora of fauna. Tevens moet altijd worden aangetoond dat daarmee een in de wet genoemd belang is gemoeid. Een aanvraag om ontheffing van de verboden van de Wet natuurbescherming moet goed gemotiveerd zijn.

Wettelijke termijnen

De wettelijke termijn voor de beslissing op uw aanvraag bedraagt 13 weken na ontvangst van uw aanvraag (artikel 5.1 Wnb). Het bevoegd gezag kan de termijn met eenmaal 7 weken verlengen. Indien wij hiertoe besluiten, ontvangt u van ons een brief.

Leges

Let op; per 01-01-2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. In het aanvraagformulier is aangegeven of er leges van toepassing zijn. Meer informatie en de tarieven zijn te vinden op:https://www.noord-holland.nl/Loket/Vergunningen_en_meldingen

 

Melding beheer en schadebestrijding -                     

 

Aanvraagformulier wijziging uitvoerderslijst beheer en schade -

 

Formulier start ruimtelijke ingreep -                               Meldingsformulier vrijgestelde soorten

 

Aanvraagformulier soortenbescherming -                    Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

 

Overlast en schade -                                                           Toezicht en handhaving

 

Toelichtingsformulier soortenbescherming -               Brochure soortenbescherming ruimtelijke ingrepen

 

Toelichting ontheffingaanvraag opvangcentra -           Handreiking wezel, hermelijn en bunzing 

 

Routeplanner beschermde natuur -                                Verordening soortenbescherming

 

Evenementen en vuurwerk -                                             Toelichting melding beheer en schadebestrijding

 

Rapportageformulier