Soortenbescherming

Vrijwel alle in Nederland in de vrije natuur voorkomende flora en fauna is beschermd. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

Dit betekent onder meer dat het verboden is om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en een aantal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden en dat het verboden is om hun rust-, verblijf- en nestplaatsen uit te halen, te verwijderen of te vernielen. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken.

Het is mogelijk om vrijstelling of ontheffing te krijgen van deze verboden. Dat kan nodig zijn in het geval beschermde soorten schade aanrichten, zoals bijvoorbeeld gewasschade, schade aan de volksgezondheid of schade aan flora of fauna.

Een ontheffing kan ook nodig zijn in het geval werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals bouwen, onderhoud, slopen of aanleg van infrastructuur. Indien deze werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten- of diersoorten dient daarvoor bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) een ontheffing te worden aangevraagd.

Altijd dient de aanvrager dan aan te tonen dat er geen andere bevredigende oplossingen bestaan dan het verstoren, verjagen, doden of vernielen van de betreffende flora of fauna. Tevens dient altijd te worden aangetoond dat daarmee een in de wet genoemd belang is gemoeid. Een aanvraag om ontheffing van de verboden van de Wet natuurbescherming dient goed gemotiveerd te zijn.

Vaak zal deskundig onderzoek noodzakelijk zijn. Het is aan de aanvrager van de ontheffing (of zijn adviseur) om zijn aanvraag adequaat gemotiveerd en voorzien van actuele gegevens in te dienen bij de OD NHN.

U kunt via onderstaand aanvraagformulier een aanvraag indienen. Wanneer u gebruik maakt van het aanvraagformulier dient u een definitieve aanvraag in. Wilt u alleen een advies, stuur dan uw adviesverzoek met bijbehorende documenten naar postbus@odnhn.nl

Let op; per 01-01-2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. In het aanvraagformulier is aangegeven of er leges van toepassing zijn. Meer informatie en de tarieven zijn te vinden op: https://www.noord-holland.nl/Loket/Vergunningen_en_meldingen