Soortenbescherming

Bescherming flora en fauna

Vrijwel alle in Nederland in de vrije natuur voorkomende flora en fauna is beschermd. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.
Dit betekent onder meer dat het verboden is om vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en een aantal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden en dat het verboden is om hun rust-, verblijf- en nestplaatsen uit te halen, te verwijderen of te vernielen. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken.

Vrijstelling verboden

Het is mogelijk om vrijstelling of ontheffing te krijgen van deze verboden. Dat kan nodig zijn in het geval beschermde soorten schade aanrichten, zoals bijvoorbeeld gewasschade, schade aan de volksgezondheid of schade aan flora of fauna.
Een ontheffing kan ook nodig zijn in het geval werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals bouwen, onderhoud, slopen of aanleg van infrastructuur. Als deze werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten- of diersoorten moet daarvoor bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) een ontheffing worden aangevraagd. De aanvrager moet dan aantonen dat er geen andere bevredigende oplossingen bestaan dan het verstoren, verjagen, doden of vernielen van de betreffende flora of fauna. Tevens moet altijd worden aangetoond dat daarmee een in de wet genoemd belang is gemoeid. Een aanvraag om ontheffing van de verboden van de Wet natuurbescherming moet goed gemotiveerd zijn.

Aanvraag indienen

Vaak zal deskundig onderzoek noodzakelijk zijn. Het is aan de aanvrager van de ontheffing (of zijn adviseur) om zijn aanvraag voldoende gemotiveerd en voorzien van actuele gegevens in te dienen bij de OD NHN.
U kunt via het aanvraagformulier onder deze tekst een aanvraag indienen. Wanneer u gebruik maakt van het aanvraagformulier, dient u een definitieve aanvraag in. Wilt u alleen een advies, stuur dan uw adviesverzoek met bijbehorende documenten naar postbus@odnhn.nl

Wettelijke termijnen

De wettelijke termijn voor de beslissing op uw aanvraag bedraagt 13 weken na ontvangst van uw aanvraag (artikel 5.1 Wnb). Het bevoegd gezag kan de termijn met eenmaal 7 weken verlengen. Indien wij hiertoe besluiten, ontvangt u van ons een brief.

Leges

Let op; per 01-01-2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. In het aanvraagformulier is aangegeven of er leges van toepassing zijn. Meer informatie en de tarieven zijn te vinden op:https://www.noord-holland.nl/Loket/Vergunningen_en_meldingen

 

Melding beheer en schadebestrijding -                     

 

Aanvraagformulier wijziging uitvoerderslijst beheer en schade -

 

Formulier start ruimtelijke ingreep -                               Meldingsformulier vrijgestelde soorten

 

Aanvraagformulier soortenbescherming -                    Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

 

Overlast en schade -                                                           Toezicht en handhaving

 

Toelichtingsformulier soortenbescherming -               Brochure soortenbescherming ruimtelijke ingrepen

 

Toelichting ontheffingaanvraag opvangcentra -           Handreiking wezel, hermelijn en bunzing 

 

Routeplanner beschermde natuur -                                Verordening soortenbescherming

 

Evenementen en vuurwerk -                                             Toelichting melding beheer en schadebestrijding

 

Rapportageformulier