Evenementen en vuurwerk

Gaat u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan heeft u mogelijk te maken met beschermde planten- en diersoorten. Als er beschermde soorten in en rond het betreffende gebied aanwezig zijn, is het mogelijk dat u preventieve maatregelen moet nemen om schade te voorkomen.

U kunt bijvoorbeeld het evenement op een ander moment of locatie houden. Het is niet mogelijk om een ontheffing voor het opzettelijk verstoren van bepaalde broedvogelsoorten aan te vragen als de geluidseffecten van een evenement de Wet natuurbescherming overtreden. De reden hiervoor is dat een wettelijk belang ontbreekt voor het opzettelijk verstoren van broedvogels tijdens een evenement. Zeker als de verstoring een groot effect heeft op de instandhouding van de vogelsoort.

De initiatiefnemer van het evenement moet een overtreding van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming voorkomen door aantoonbaar te voldoen aan de zorgplichtvereisten. Daarbij moet hij alle maatregelen uitvoeren, die voorkomen dat de instandhouding van de beschermde soorten wordt bedreigd. Verstoring door een vuurwerk- of muziekevenement heeft met name negatieve effecten op vogels. Verstoring van vogels is niet verboden als dit geen groot effect heeft op de instandhouding van de betreffende vogelsoort.

Broedseizoen

De meest kwetsbare periode voor vogels is de broedperiode (15 feb. - 31 aug.). Deze periode verschilt per vogelsoort. Zie hiervoor de vogelbroedkalender. Buiten het broedseizoen (1 sept-14 feb) zijn negatieve effecten op de instandhouding van tevoren uit te sluiten. Binnen het broedseizoen maakt een Quickscan of Natuurtoets onderdeel uit van de aanvraag. Tevens wordt 1 week voorafgaand aan het evenement, door een deskundige op het gebied van vogels, uitsluitsel gegeven over de aanwezigheid van broedvogels in de nabijheid van de evenementenlocatie. In het uitvoeringsplan wordt aantoonbaar rekening gehouden met de (mogelijk) aangetroffen broedlocaties, zodat een overtreding wordt voorkomen.

De vergunning- en ontheffingverlening, handhaving en toezicht op het gebied van milieu, bodem, water en natuur heeft de provincie ondergebracht bij de omgevingsdiensten in Noord-Holland. Voor een vuurwerkbesluit kunt u hier terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Voor informatie en een uitsluitsel in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) kunt u bij ons terecht, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Gebiedsbescherming 

  • Stiltegebieden

Het is verboden zonder ontheffing in het werkingsgebied stiltegebieden buiten de jaarwisseling gedurende een bij het Vuurwerkbesluit aangewezen periode vuurwerk te gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is ter oproeping van personen of ter afwending van dreigend gevaar. Voor de grenzen van de stiltegebieden kunt u gebruik maken van de kaartviewer: Klik hier voor de kaartviewer.

  • Natura 2000-gebieden

Voor het afsteken van vuurwerk nabij Natura 2000-gebieden geldt dat indien de locatie voor een vuurwerkontbranding buiten de minimumafstanden is gelegen zoals aangegeven in bijlage 3 van de omgevingsverordening 2020 u geen vergunning hoeft aan te vragen in het kader van de gebiedsbescherming (Hfst. 2). In de overige situaties moet op basis van een natuurtoets een vergunningaanvraag ingediend worden via ons digitaal loket. U vult hiervoor het volgende formulier in: Aanvraagformulier Gebiedsbescherming

Voor de bepaling van de bufferzone nabij een Natura 2000-gebied verwijzen we naar de bijlage van de omgevingsverordening 2020, deze kunt u hier vinden: Minimumafstanden voor het gebruik van een ontbrandingstoestemming of melding nabij Natura 2000-gebieden
Een vuurwerkevenement binnen de bufferzone is vergunningplichtig en die aanvraag dient voorzien te zijn van een natuurtoets. Een vuurwerkevenement zal conform de beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland worden geweigerd als de locatie ligt in een Natura 2000-gebied, dat als vogelrichtlijngebied is aangewezen en het ontbranden van vuurwerk in het broedseizoen (februari tot en met augustus) plaatsvindt. Klik hier voor de beleidsregels.

Leges

Let op; per 01-01-2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. In het aanvraagformulier is aangegeven of er leges van toepassing zijn. Meer informatie en de tarieven zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

 

Meer informatie over de Omgevingsverordening 2020 kunt u op deze website van de provincie Noord-Holland vinden.