Evenementen en vuurwerk

Gaat u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan heeft u mogelijk te maken met beschermde planten- en diersoorten. Als er beschermde soorten in en rond het betreffende gebied aanwezig zijn, is het mogelijk dat u preventieve maatregelen moet nemen om schade te voorkomen.

U kunt bijvoorbeeld het evenement op een ander moment of locatie houden. Het is niet mogelijk om een ontheffing voor het opzettelijk verstoren van bepaalde broedvogelsoorten aan te vragen als de geluidseffecten van een evenement de Wet natuurbescherming ovetreden. De reden hiervoor is dat een wettelijk belang ontbreekt voor het opzettelijk verstoren van broedvogels tijdens een evenement. Zeker als de verstoring een groot effect heeft op de instandhouding van de vogelsoort.

De initiatiefnemer van het evenement moet een overtreding van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming voorkomen door aantoonbaar te voldoen aan de zorgplichtvereisten. Daarbij moet hij alle maatregelen uitvoeren, die voorkomen dat de instandhouding van de beschermde soorten wordt bedreigd. Verstoring door een vuurwerk- of muziekevenement heeft met name negatieve effecten op vogels. Verstoring van vogels is niet verboden als dit geen groot effect heeft op de instandhouding van de betreffende vogelsoort.

Broedseizoen

De meest kwetsbare periode voor vogels is de broedperiode (15 feb. - 31 aug.). Deze periode verschilt per vogelsoort. Zie hiervoor de vogelbroedkalender. Buiten het broedseizoen (1 sept-14 feb) zijn negatieve effecten op de instandhouding van tevoren uit te sluiten. Binnen het broedseizoen maakt een Quickscan of Natuurtoets onderdeel uit van de aanvraag. Tevens wordt 1 week voorafgaand aan het evenement, door een deskundige op het gebied van vogels, uitsluitsel gegeven over de aanwezigheid van broedvogels in de nabijheid van de evenementenlocatie. In het uitvoeringsplan wordt aantoonbaar rekening gehouden met de (mogelijk) aangetroffen broedlocaties, zodat een overtreding wordt voorkomen.

De vergunning- en ontheffingverlening, handhaving en toezicht op het gebied van milieu, bodem, water en natuur heeft de provincie ondergebracht bij de omgevingsdiensten in Noord-Holland. Voor een vuurwerkbesluit kunt u hier terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Voor informatie en een uitsluitsel in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) kunt u bij ons terecht, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Gebiedsbescherming, Natura 2000-gebieden

Indien de locatie voor een vuurwerkontbranding buiten onderstaande minimumafstanden is gelegen, hoeft u geen ontheffing aan te vragen in het kader van de gebiedsbescherming (Hfst. 2). In de overige situaties moet op basis van een natuurtoets een vergunningaanvraag ingediend worden via ons digitaal loket. U vult hiervoor het volgende formulier in: Aanvraagformulier Gebiedsbescherming. De digitale kaarten van de Natura 2000-gebieden kunt u hier vinden.

Volgens de beleidsregel van 26 februari 2019 wordt een Wnb vergunningaanvraag geweigerd als de locatie ligt in een Natura 2000-gebied, dat als vogelrichtlijngebied is aangewezen en het ontbranden van vuurwerk in het broedseizoen plaatsvindt. Klik hier voor de volledig beleidsregel.

 

Afstandentabel

Minimumafstanden voor het gebruik van een ontbrandingstoestemming of melding nabij Natura 2000-gebieden.

De afstanden in onderstaande tabel moeten in acht worden genomen, wanneer gebruik wordt gemaakt van een ontbrandingstoestemming of melding nabij Natura 2000-gebieden. De afstanden in onderstaande tabel zijn in meters.

Afstanden gelden voor drie categorieën: professioneel vuurwerk (linker kolom), consumentenvuurwerk (middelste kolom) en theatervuurwerk (rechter kolom).

 

Gebiedsnummer

N2000-gebied

Binnen broedseizoen (15 feb-31 aug)

 

Buiten broedseizoen (1 sept-14 feb)

1

Waddenzee

700

350

200

 

250

125

100

2

Duinen en Lage Land Texel

700

350

200

 

50

50

50

72

IJsselmeer

700

350

200

 

250

125

100

73

Markermeer & IJmeer

700

350

200

 

250

125

100

77

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

700

350

200

 

250

125

100

85

Zwanenwater & Pettemerduinen

700

350

200

 

250

125

100

89

Eilandspolder

700

350

200

 

250

125

100

90

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

700

350

200

 

250

125

100

92

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

700

350

200

 

250

125

100

93

Polder Zeevang

250

125

100

 

250

125

100

94

Naardermeer

700

350

200

 

250

125

100

95

Oostelijke Vechtplassen

700

350

200

 

250

125

100

162

Abtskolk & De Putten

50

50

50

 

250

125

100

 

Provinciale milieuverordening Stiltegebieden

In een stiltegebied is het o.a. verboden om vuurwerk te gebruiken.

De verboden, gesteld in artikel 4.3.1, gelden niet indien dit gebruik:

1°. noodzakelijk is ter oproeping van personen of ter afwending van dreigend gevaar;

2°. plaatsvindt ter gelegenheid van de jaarwisseling gedurende een bij het Vuurwerkbesluit aangewezen periode.

Digitale kaarten voor stiltegebieden kunt u hier vinden.