Algemene bestuursvergadering RUD NHN 26 juni 2014

Op 26 juni 2014 zal om 10.30 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord plaatsvinden. Deze vergadering is openbaar en u treft op onze website hiervoor de agenda aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze directiesecretaris de heer E. Langereis door te mailen naar: elangereis@rudnhn.nl.

 

Algemeen:

 

01. Opening / mededelingen / vaststellen agenda

 

Bestuur:

 

02. Benoemen AB-leden (mondelinge bespreking)

Alle colleges benoemen uit hun midden ieder één lid in het AB, tevens wordt een plaatsvervanger aangewezen. Momenteel zijn nog niet alle AB-leden door hun organisatie aangewezen, zodra dit duidelijk is wordt dit gecommuniceerd.

 

03. Voordracht DB (mondelinge bespreking)

De drie regio’s en de provincie doen elk een bindende voordracht voor de aanwijzing van hun vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur. Momenteel zijn nog niet alle DB-leden door hun regio aangewezen, zodra dit duidelijk is wordt dit gecommuniceerd. De heer Talsma zal namens de provincie lid van het DB blijven.

 

04. Aanwijzen voorzitter (schriftelijke stemming)

Uit het AB wordt een voorzitter aangewezen. Momenteel is (zijn) nog geen kandidaat voorzitter(s) aangewezen, zodra dit duidelijk is wordt dit gecommuniceerd.

 

Financieel:

 

05. Jaarrekening 2013 (ter vaststelling, zie bijlage 5).

06. Gewijzigde Begroting 2014 (ter vaststelling, zie bijlage 6).

07. Ontwerp begroting 2015 (ter vaststelling, zie bijlage 7).

08. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (ter vaststelling, zie bijlage 8).

 

Overigen:

09. Verslagen AB 18 december 2013 en AB 15 mei 2014 (ter vaststelling, zie bijlage 9a en 9b).

10. Interne klachtenregeling (ter vaststelling, zie bijlage 10).

 

11. Rondvraag