Disclaimer

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) spant zich in om te verzekeren dat de informatie op deze site, inclusief links, juist is; daarentegen kan de OD NHN niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste informatie die door middel van deze site wordt gevonden. De OD NHN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan uit het bezoeken van deze site, of voor schade ontstaan uit daaruit verleende diensten, aangeboden of verwezen links. Voor zover de mogelijkheid tot downloaden wordt aangeboden van software door de OD NHN dan wel door derden ontwikkelt, geeft de OD NHN geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruikersdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. De OD NHN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het downloaden, installatie of gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, die buiten het domein van de OD NHN vallen, zijn te goeder trouw opgenomen ter informatie. De OD NHN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via derden aangeboden. De OD NHN is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Rechten /voorbehoud

De OD NHN maakt een voorbehoud op het hergebruik, het openbaar maken of het verveelvoudigen van de inhoud van auteursrechtelijke informatie van de OD NHN, op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. (art 1 jo 10 Auteurswet 1912 en art 2 lid 1 Databankenwet).

De website www.odnhn.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Communicatie van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.