Ongewoon voorval melden

Bij een milieubelastende activiteit kunnen situaties voorkomen die afwijken van het normale proces en die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo’n ongewoon voorval kan ingrijpende gevolgen hebben. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken is direct ingrijpen noodzakelijk.

Voorbeelden van ongewone voorvallen zijn:

 • Brand en/of explosie.
 • Voorval waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, bijvoorbeeld lekkage.
 • Storingen in installaties en voorzieningen die kunnen leiden tot een emissie (uitstoot) van schadelijke en/of giftige stoffen, dampen en gassen.
Wat moet u doen?

Als bij een mileubelastende activiteit een ongewoon voorval ontstaat, of is geweest, dan moet u het volgende doen:

 • Direct maatregelen nemen om de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
 • Het voorval zo snel mogelijk telefonisch aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord melden. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week via het telefoonnummer 088-102 13 00 (buiten kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar Trigion).
 • Achteraf moet u het voorval schriftelijk melden via postbus@odnhn.nl. Deze melding bevat in ieder geval informatie over:
 1. De oorzaken en omstandigheden van het voorval
 2. De aard, hoeveelheid en de eigenschappen van de vrijgekomen stoffen
 3. Gegevens die belangrijk zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het milieu door het voorval te kunnen beoordelen
 4. De ontstane milieuschade en eventuele overlast voor de omgeving
 5. De maatregelen die u heeft genomen om de gevolgen van het voorval te beperken
 6. Welke maatregelen u heeft genomen om te voorkomen dat het voorval zich in de toekomst nogmaals voordoet
 7. Of het voorval beëindigd is of nog voortduurt
Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw telefonische melding neemt een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u op. De medewerker beoordeelt of hij of zij ter plaatse komt en bespreekt met u de getroffen en/of de te treffen maatregelen.

Bent u verplicht om een ongewoon voorval te melden?
U moet een ongewoon voorval op grond van artikel 22.47 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag melden.
Het niet melden van een ongewoon voorval kan worden gezien als overtreding en kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gevolgen hebben.