Ongewoon voorval melden

Binnen uw bedrijf kunnen situaties voorkomen die afwijken van het normale bedrijfsproces: een ongewoon voorval. De gevolgen daarvan kunnen nadelig zijn voor het milieu. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken is direct ingrijpen noodzakelijk.

Wat is een ongewoon voorval?

Voorbeelden van ongewone voorvallen zijn:

 • Brand en/of explosie.
 • Voorval waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, bijvoorbeeld lekkage.
 • Storingen in installaties en voorzieningen die kunnen leiden tot
 • een emissie (uitstoot) van schadelijke en/of giftige stoffen, dampen en gassen.
Wat moet u doen bij een ongewoon voorval?

Als er op uw bedrijf een ongewoon voorval is geweest, dan moet u het volgende doen:

 • Direct maatregelen nemen om de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
 • Het voorval zo snel mogelijk telefonisch aan ons melden. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via telefoonnummer 088-102 13 00 (buiten kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar Trigion).

Achteraf moet u het voorval schriftelijk (postbus@odnhn.nl) aan ons melden. Uw melding bevat in ieder geval informatie over:

 • De oorzaken en omstandigheden van het voorval
 • De aard en de hoeveelheid van de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen
 • Gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen
 • De ontstane milieuschade en eventuele overlast voor de omgeving
 • De maatregelen die u heeft genomen om de gevolgen van het voorval te beperken
 • Welke maatregelen u heeft genomen om te voorkomen dat het voorval zich in de toekomst nogmaals voordoet
 • Of het voorval beëindigd is of nog voortduurt

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw telefonische melding neemt een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u op. De medewerker beoordeelt of hij of zij ter plaatse komt en bespreekt met u de getroffen en/of de te treffen maatregelen.

Bent u verplicht om een ongewoon voorval te melden?

U moet een ongewoon voorval op grond van artikel 17.2, lid 1 van de Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag melden.

Het niet melden van een ongewoon voorval kan worden gezien als overtreding en kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gevolgen hebben.