Informatiebijeenkomst bodemenergie succes

Op donderdag 29 januari 2015 heeft de informatiebijeenkomst over bodemenergiesystemen plaatsgevonden op het kantoor van de RUD NHN in Hoorn. Aanleiding was het op 1 juli 2013 in werking treden van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Diverse specialisten van de deelnemende gemeenten die zich bezig houden met bodem, riolering, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht en vergunningverlening, waren aanwezig. De RUD NHN is gericht op samenwerking en kennisdeling. Zo konden de deelnemers kennis over bodemenergiesystemen opdoen maar ook kennis maken met de collega’s uit de regio en de RUD-medewerkers.

informatiebijeenkomst

Expertises samengebracht
De specialisten van de RUD NHN gaven uitleg over het gewijzigde besluit, hoe handhaving en vergunningverlening daarin is geregeld, hoe systemen geregistreerd worden en het belang daarvan en het belang van een goede ondergrondse ordening om interferentie te voorkomen.

Het bureau IF Technology heeft in woord en beeld weergegeven wat bodemenergie inhoudt en hoe de verschillende systemen werken. Ook de bijdrage van bodemenergiesystemen in de landelijke opgave tot reductie van CO2 uitstoot kwam aan de orde. Het Hoogheemraadschap gaf uitleg over de problematiek rondom lozingen en de rol van het Hoogheemraadschap. Tot slot lichtte BAM-techniek boortechnieken en installaties toe. Afsluitend hebben geïnteresseerden een uitleg gekregen over het Warmte-Koude-systeem van het RUD NHN-kantoor.

Wat is bodemenergie?
Bodemenergie is een duurzame manier om gebouwen te verwarmen en te koelen. Het principe van bodemenergie is dat in de zomer wordt gekoeld met winterkoude en in de winter wordt verwarmd met zomerwarmte die opgeslagen is in de bodem.

Open en gesloten bodemenergiesystemen

Een open systeem
Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater onttrokken en vervolgens na gebruik voor verwarming en koeling weer terug in de bodem gebracht (geïnjecteerd/geretourneerd). Warmte- koudeopslag (Wko) is een soort bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van de warmte of koude die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater.

Een gesloten systeem
Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt geen grondwater verplaatst. De systemen wisselen warmte en koude uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond. Een veel gebruikte naam voor deze systemen is 'bodemwarmtewisselaar'.

Als u geïnteresseerd bent in de gehouden presentaties tijdens de bijeenkomst, dan kunt u deze opvragen bij de RUD NHN via e-mail rschuijt@rudnhn.nl.