Voorkomen bedrijfsafval

Er zijn verschillende manieren om de hoeveelheid bedrijfsafval te voorkomen of te beperken. Dat bespaart niet alleen kosten, maar is ook beter voor het milieu.  

Hoe bedrijfsafval voorkomen of beperken

Er zijn verschillende manieren om de hoeveelheid bedrijfsafval te voorkomen of te beperken. Onderstaand vindt u enkele mogelijkheden hoe u dit kunt realiseren.

  • Het gebruik van andere grond- en/of hulpstoffen
  • Het toepassen van een andere technologie
  • Het optimaliseren van afvalstromen
  • Het intern hergebruiken van afval en emissies
  • Productwijziging
Onderzoek naar mogelijkheden van afvalpreventie

Wanneer u meer inzicht wilt krijgen in de mogelijkheden om bedrijfsafval te verminderen, kunt u een preventieonderzoek uitvoeren. In dit onderzoek worden de processen en activiteiten van uw bedrijf doorgelicht en wordt er vervolgens een preventieplan opgesteld. Binnen het preventieplan worden de te nemen maatregelen op hun haalbaarheid onderzocht. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Afvalpreventieprogramma Nederland

In december 2020 is het Afvalpreventieprogramma Nederland vastgesteld. Het doel hiervan is het verminderen van de hoeveelheid afval in Nederland. Het Afvalpreventieprogramma Nederland vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

Subsidie preventiemaatregelen afval

Met een aantal regelingen kunt u een percentage van uw investeringskosten in afvalpreventiemaatregelen aftrekken van uw fiscale winst. Daarnaast komen bepaalde investeringen ook in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

Met behulp van de volgende investeringsregelingen kunt u hier gebruik van maken:

De VAMIL-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. De MIA-regeling is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. U kunt daarbij onder ander denken aan: een terugwin-installatie voor vulstoffen, een windturbine, een zonnecollectorsysteem, een emissie-arme en diervriendelijke stal of een olierecyclingsinstallatie. De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke apparatuur.
Er zijn diverse investerings- en subsidieregelingen die het investeren in bedoelde apparatuur extra aantrekkelijk maken.