Uitvoer bodemonderzoek

Bij verschillende activiteiten is een goed bodemonderzoek belangrijk. Het doel van een bodemonderzoek is vaststellen of bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is.

De Omgevingswet regelt dat bodemonderzoek nodig is voordat in de bodem gegraven wordt en voordat er gebouwd kan worden op een bodemgevoelige locatie. 

Wanneer bodemonderzoek uitvoeren?

Bij bouwactiviteiten moet worden voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond.

Voor de bouw van een bodemgevoelig gebouw (een gebouw waarin regelmatig mensen verblijven) is bodemonderzoek verplicht. De onderzoeksplicht heeft ook betrekking op de aangrenzende tuin en een aan een woonschip of woonwagen grenzende tuin.  

De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van een woning. Bij de taxatie van een woning is de bodemkwaliteit een aandachtspunt.

U kunt een bodemonderzoek daarom ook laten uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop van een woning.

Ook bij een wijziging naar een gevoeliger bestemming, bijvoorbeeld van bedrijf naar woonbestemming is bodemonderzoek nodig. 

Fasen en normen bodemonderzoek

Het bodemonderzoek bestaat uit 3 mogelijke fasen: 

  • Het vooronderzoek 
  • Het verkennend bodemonderzoek 
  • Het nader bodemonderoek 

Het vooronderzoek moet altijd worden uitgevoerd en bestaat uit het raadplegen van historische informatie, beschikbare bodeminformatie en een locatiebezoek. Doel is om vast te stellen of de locatie verdacht is op het voorkomen van bodemverontreiniging. Als dat het geval is, en als er geen bruikbaar bodemonderzoek beschikbaar is, is verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. Vooronderzoek moet worden uitgevoerd conform de norm NEN 5725. 

Het verkennend bodemonderzoek bestaat uit veldwerk en chemische analyses. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd conform NEN 5740. Als uit het vooronderzoek een verdenking op asbest blijkt moet ook een verkennend asbestonderzoek worden uitgevoerd. Het asbestonderzoek moet worden uitgevoerd conform NEN 5707. 

De conclusie van een verkennend onderzoek kan zijn dat een nader onderzoek nodig is. Met een nader onderzoek wordt de omvang van een verontreiniging vastgesteld. Voor het nader onderzoek geldt de norm NTA 5755. 

Onderzoek door adviesbureau

Het bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd conform de geldende normen voor bodemonderzoek én door een gespecialiseerd en gecertificeerd adviesbureau in opdracht van de aanvrager of eigenaar. De omgevingsdienst beoordeelt het onderzoek. De omgevingsdienst heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd waar een goed bodemonderzoek aan moet voldoen. Deze vindt u in het document Aandachtspunten bij beoordeling bodemonderzoek.

Een lijst met adviesbureaus die werken conform de landelijk afgesproken kwaliteitsstandaard voor bodemonderzoek en -sanering kunt u vinden op de volgende website: Rijkswaterstaat Leefomgeving 

Als u er zeker van wilt zijn dat het juiste onderzoek wordt uitgevoerd, kunt u van tevoren de onderzoeksopzet laten controleren door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).