Bodem en Omgevingswet

De wettelijke regels voor bodem liggen vast in de Omgevingswet. Hierin zijn per 1 januari 2024 de regels vastgelegd die voorheen in o.a. de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit stonden. Een belangrijk uitgangspunt in de wet is zorgplicht, het voorkomen van nieuwe verontreinigingen. 

U kunt hier op een eenvoudige wijze aan bijdragen. U kunt zelf bodemverontreiniging voorkomen door te zorgen dat geen bodemvreemde materialen en vloeistoffen (sloopafval, huishoudelijk afval, verfresten, etc.) in de bodem kunnen komen. Bijvoorbeeld door sloopafval buiten in een container of op een zeil op te vangen en te verzamelen. 

De gemeenten nemen onder de Omgevingswet in de meeste gevallen de rol als bevoegd gezag voor bodem over van de provincie. In het gemeentelijke omgevingsplan kunnen lokale regels worden vastgelegd. 
 
Bezoekt u voor meer informatie ook de volgende websites: