Bodemenergie

Bodemenergie is het gebruik van warmte en koude in de ondiepe ondergrond (tot 500 meter diep). Er bestaan open en gesloten bodemenergiesystemen. Beide werken met een warmtepomp.

Bodemenergie is te onderscheiden in aardwarmte of geothermie (warmte uit de diepe ondergrond) en gebruik van open dan wel gesloten bodemenergiesystemen (in de ondiepe ondergrond). Dit zijn duurzame vormen van energie die bijdragen aan besparing van fossiele brandstoffen en op de uitstoot van CO2. Door gebruik te maken van deze bronnen van energie kunnen onder meer gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld.
Energiepalen

De energiepaal, ook wel een comfortpaal of een groene paal genoemd, is een speciaal soort heipaal. Het bijzondere aan deze paal is dat die, behalve als fundering, ook dient om warmte uit de bodem te halen of in de bodem op te slaan. Om dit te realiseren zijn, tijdens de productie van de heipaal, kunststof slangen in de lengte richting in de paal aangebracht.

Een energiepaal is een heipaal met een geïntegreerde bodemwarmtewisselaar. Door gekoeld of verwarmd water door de slangen te laten stromen kan warmte aan de omringende bodem worden onttrokken of toegevoerd. Er is hier dus sprake van een geïntegreerd bodemenergiesysteem. E.e.a. is omschreven in dit handboek energiepalen van het TNO.

Wettelijke verplichting

Het melden van de energiepaal, op grond van het Activiteitenbesluit of het Blbi, is een wettelijke verplichting. De OD NHN kan handhavend optreden tegen bedrijven die een bodemenergiesysteem realiseren zonder dit te melden.

Negatieve intereferentie van twee energiepalen

Bodemenergiesystemen die te dicht bij elkaar worden gerealiseerd kunnen elkaar negatief beïnvloeden, dit heet negatieve interferentie.

Voor de gebruiker kan dit betekenen dat het systeem zijn rendement niet haalt, wat zich vertaalt in hogere kosten. Dit kan worden voorkomen als bekend is waar de systemen zich bevinden. Hiervoor is op landelijk niveau deze WKO-Tool ontwikkeld. Alle bij de OD NHN gemelde systemen worden hierin vermeld.

Tevens dient bij de installatie van een gesloten bodemenergiesysteem een toetsing plaats te vinden ten aanzien van eventueel aanwezige bodemverontreinigingen en bijzondere beschermingsgebieden, zoals dijklichamen, aardkundige monumenten, waterwingebieden, etc.

Vragen

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, dan kunt u uw vragen stellen door een e-mail te sturen naar bes@odnhn.nl

Open en gesloten bodemenergiesystemen

Open systemen worden ook wel ‘WarmteKoudeOpslag (WKO)-systemen’ genoemd en worden toegepast voor (kantoor)gebouwen, kassen en woningbouwlocaties.

Een gesloten systeem noemt men meestal 'bodemwarmtewisselaar’ of ‘bodemwarmtepomp'. Bodemwarmtewisselaars kunnen worden toegepast bij woningen (enkele en meerdere) en kleinere (kantoor)gebouwen.

Het principe van bodemenergie is dat in de zomer wordt gekoeld met winterkoude en in de winter wordt verwarmd met zomerwarmte die opgeslagen is in de bodem. Hierdoor kan flink worden bespaard op de energiekosten.

Bodemenergie: een duurzame investering

Met een bodemwarmtepomp kunt u uw huis duurzaam verwarmen en koelen met gratis energie uit bodem, lucht of water. U bespaart 30 tot 60 procent op energiekosten voor het verwarmen, koelen en verbruik van warm tapwater. Daarnaast heeft u minder last van energieprijsstijgingen, want uw energie komt voor een groot deel gewoon uit de omgeving.

Onderhoud aan deze systemen is noodzakelijk om een lange levensduur van bronnen en installatieonderdelen te waarborgen. Geadviseerd wordt dan ook om uw installatie jaarlijks te laten controleren door een erkend bedrijf.

Regels voor bodemenergiesystemen

Voor gesloten systemen groter dan 70 kW bodemzijdig vermogen moet de initiatiefnemer een vergunning aanvragen bij de gemeente. Voor kleinere gesloten systemen is alleen een melding vereist.

Melden of een vergunning aanvragen van een gesloten bodemenergiesysteem kan via het Omgevingsloket 

Belangrijke informatie voor eigenaren van gesloten bodemenergiesystemen

Bent u eigenaar van een bodemwarmtewisselaar die is geplaatst voor 1 juli 2013? Zorg er dan voor dat uw systeem zichtbaar wordt op de landelijke kaart, zodat anderen er rekening mee kunnen houden. Uw systeem is dan wettelijk beschermd tegen negatieve beïnvloeding door een bodemenergiesysteem dat later wordt geplaatst in uw directe omgeving.