Bodembeschermende voorzieningen

Op uw bedrijf is milieuwetgeving van toepassing. In deze wetgeving zijn ook voorschriften opgenomen die verontreiniging van de bodem helpen voorkomen.

Bodemvoorschriften

De bodemvoorschriften staan omschreven bij de betreffende activiteit in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het BBT-document genaamd 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)
Het BBT-document  geeft aan wanneer activiteiten en stoffen als bodembedreigend worden gezien. Ook wordt hier aangegeven welke maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. Hiermee wordt geprobeerd om door een doelmatige combinatie van maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren.
 Denk hierbij aan opslag van stoffen in tanks, vaten, putten en/of andersoortige emballage. Dat geldt ook voor overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, bij opslag en verlading van stort- en stukgoed, bij procesactiviteiten/ -bewerkingen en/of bij overige activiteiten, zoals activiteiten in werkplaatsen. 
Voorzieningen en maatregelen moeten op elkaar zijn afgestemd. Minder effectieve voorzieningen vergen zwaardere beheermaatregelen en omgekeerd.

Voorbeelden van bodembeschermende voorzieningen
  • Vloeistofdichte opvangvoorziening
  • Vloeistofkerende voorziening
  • Lekbakken
  • Werkinstructies
Voorbeelden van bodembeschermende beheermaatregelen

Onderstaande keuzemogelijkheden zijn enkele voorbeelden van beheermaatregelen:

  • Reparatie en onderhoud, zoals vastgelegd in een onderhoudsprogramma
  • Inspectie en toezicht (o.a. visuele inspectie, automatische bewaking/lekdetectie en bodemonderzoek t.b.v. herstelplicht)
  • Incidentenbeheer (zoals algemene zorg, faciliteiten en personeel en bodemincidentenbeheer)