Bodembeschermende voorzieningen

Op uw bedrijf is milieuwetgeving van toepassing. In deze wetgeving zijn ook voorschriften opgenomen die verontreiniging van de bodem helpen voorkomen.

Bodemvoorschriften

De bodemvoorschriften staan omschreven in de ’Nederlandse richtlijn Bodembescherming Bedrijfsmatige activiteiten" (NRB). De NRB is opgesteld in samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven.

De NRB geeft aan wanneer activiteiten als bodembedreigend worden gezien. Ook wordt hier aangegeven welke maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. Middels de NRB wordt geprobeerd om door een doelmatige combinatie van maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren.

De bodemrisico-checklist (BRCL) vormt het hart van de NRB. Aan de hand van de BRCL kan per bedrijfsactiviteit worden bepaald wat het bodemrisico is van de activiteit. Het bodemrisico wordt weergegeven door middel van een emissiescore. Bij een emissiescore van 1 is het bodemrisico verwaarloosbaar.

Met behulp van de NRB kan een optimale keuze van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen worden gemaakt op plaatsen waar bodembelastende (afval)stoffen zijn opgeslagen. Denk hierbij aan opslag van stoffen in tanks, vaten, putten en/of andersoortige emballage. Dat geldt ook voor overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, bij opslag en verlading van stort- en stukgoed, bij procesactiviteiten/ -bewerkingen en/of bij overige activiteiten, zoals activiteiten in werkplaatsen. 

Voorzieningen en maatregelen moeten op elkaar zijn afgestemd. Minder effectieve voorzieningen vergen zwaardere beheermaatregelen en omgekeerd.

Voorbeelden van bodembeschermende voorzieningen
  • Vloeistofdichte opvangvoorziening
  • Vloeistofkerende voorziening
  • Lekbakken
  • Werkinstructies
Voorbeelden van bodembeschermende beheermaatregelen

Onderstaande keuzemogelijkheden zijn enkele voorbeelden van beheermaatregelen:

  • Reparatie en onderhoud, zoals vastgelegd in een onderhoudsprogramma
  • Inspectie en toezicht (o.a. visuele inspectie, automatische bewaking/lekdetectie en bodemonderzoek t.b.v. herstelplicht)
  • Incidentenbeheer (zoals algemene zorg, faciliteiten en personeel en bodemincidentenbeheer)