Ondergrondse tanks

Als u een ondergrondse tank heeft voor de opslag van brandstof of olie, moet u een aantal wettelijke verplichtingen voldoen. Dat geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Deze plichten zijn weergegeven in artikel 3.24 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Wat moet u doen als u een ondergrondse tank heeft?

Bedrijfspanden die gebouwd zijn voor 1970, of in een gebied liggen waar men laat op gas werd aangesloten, hebben vaak ondergrondse tanks voor opslag van huisbrandolie voor verwarming. Als op een perceel een tank aanwezig is, is dit meestal te zien aan een ontluchtingsleiding aan een gevel of een putdeksel in een tuin of de straat.

Als u weet dat u een ondergrondse tank bij uw pand heeft, moet u dit aan de milieudienst of uw gemeente melden.

Een tank heeft een levensduur van circa 15 tot 20 jaar en kan vroeg of laat gaan lekken. Dit kan ernstige bodemvervuiling met zich meebrengen. De eigenaar is verantwoordelijk voor de schade als een tank gaat lekken en bodemvervuiling veroorzaakt.

Een ondergrondse tank verwijderen

Sinds 1999 bent u verplicht de tank te verwijderen als u de tank niet meer gebruikt. Een ondergrondse tank mag alleen worden verwijderd door een hierin gespecialiseerd bedrijf (KIWA-erkend). De tank en de leidingen worden dan uitgegraven, schoongemaakt en weggehaald. Het gat wordt opgevuld met schoon zand. U krijgt dan een KIWA-saneringscertificaat.

Is uw tank al eerder gesaneerd middels reiniging van de tank, maar heeft u geen KIWA-saneringscertificaat, dan kan het zijn dat de tank alsnog moet worden verwijderd.

Tanksaneringen moeten altijd minstens 5 werkdagen voorafgaand aan de sanering worden doorgegeven aan de OD NHN ter goedkeuring.

Een ondergrondse tank blijven gebruiken?

U mag een ondergrondse tank in gebruik hebben, maar dan moet deze jaarlijks worden gecontroleerd. Tijdens deze controle wordt gekeken naar:

  • De aanwezigheid / het functioneren van kathodische bescherming (=systeem om een ondergrondse tank tegen doorroesten te beschermen)
  • De aanwezigheid van verontreiniging in het grondwater (door middel van het nemen van een grondwatermonster uit een peilbuis)
  • De aanwezigheid van water en bezinksel in de tank (de aanwezigheid hiervan in een tank kan schade aan een tank veroorzaken door corrosie)

Papieren die u moet bewaren

Als u een ondergrondse tank in gebruik heeft, moet u een speciale aansprakelijkheidsverzekering (financiële zekerheidstelling) afsluiten in verband met eventuele bodemvervuiling.