Bevoegdheden toezichthouder

Een toezichthouder heeft de volgende bevoegdheden:

Welke bevoegdheden heeft een toezichthouder?
 • Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm (politie).

 • Een toezichthouder is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.

 • Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

 • Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.

 • Een toezichthouder is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.

 • Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen.

 • Een toezichthouder is bevoegd daartoe verpakkingen te openen.

 • Een toezichthouder neemt op verzoek van de belanghebbende indien mogelijk een tweede monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • Een toezichthouder is bevoegd (indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter plaatse kan gebeuren) de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs (de genomen monsters worden voor zover mogelijk teruggegeven).

 • Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft.

 • Een toezichthouder is bevoegd om vervoermiddelen, waarmee naar zijn oordeel zaken worden vervoerd met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft, op hun lading te onderzoeken.

 • Een toezichthouder is bevoegd, met het oog op de uitoefening van deze bevoegdheden van de bestuurder, om een voertuig te vorderen en deze naar een door hem aangewezen plaats overbrengt (bij regeling van Onze Minister van Justitie wordt bepaald op welke wijze de vordering tot stilhouden wordt gedaan).

 • Een toezichthouder maakt slechts gebruik van zijn bevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.