Soorten controles

De OD NHN voert verschillende controles bij bedrijven uit. Hieronder vindt u deze controles.

Hercontrole

Een hercontrole is een controle naar aanleiding van eerder geconstateerde overtredingen. Deze kunnen bijvoorbeeld aan het licht zijn gekomen tijdens een de integrale-, aspect-, of administratieve controle. Het doel van de hercontrole is vaststellen of de eerder geconstateerde overtredingen zijn opgeheven.

Een hercontrole volgt alleen als tijdens de integrale-, aspect- of administratieve controle overtredingen zijn geconstateerd. De eventuele sancties zijn al aangekondigd in de sommatiebrief. De hercontrole wordt bij voorkeur uiterlijk drie dagen na het verstrijken van de gestelde termijn uitgevoerd. Mochten er meerdere overtredingen zijn geconstateerd, waarbij meerdere termijnen zijn gesteld, dan vindt er na iedere gestelde termijn een hercontrole plaats.

Als tijdens de hercontrole is geconstateerd dat de overtredingen zijn opgeheven, ontvangt de ondernemer een 'in orde-brief'. Wanneer dit niet het geval is, volgt de sanctie zoals aangekondigd in de sommatiebrief.

Integrale controle

Een integrale controle is een controle waarbij alle aspecten van de milieuwet- en regelgeving die van toepassing zijn, worden gecontroleerd. Als tijdens de controle géén overtredingen zijn geconstateerd, ontvangt de ondernemer een 'in orde-brief'. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de ondernemer een sommatiebrief.

In deze brief staat wat de geconstateerde overtredingen zijn, wat de ondernemer moet doen om deze op te heffen en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Ook staat hier dat een sanctie wordt opgelegd wanneer bij de hercontrole blijkt dat de overtredingen nog niet zijn opgeheven.

De regionale milieupolitie krijgt altijd een afschrift van deze brief. Zij kan strafrechtelijk optreden tegen de strijdige situatie.

Aspect controle

Een aspectcontrole is een controle waarbij één of meerdere aspecten van de milieuwet- en regelgeving die van toepassing zijn, worden gecontroleerd.

Een aspectcontrole wordt uitgevoerd door een inspecteur van de OD NHN. Tijdens deze controle kijkt de inspecteur naar de naleving van de voorschriften van één of meerdere aspecten. Als de zaken op orde zijn, ontvangt de ondernemer een 'in orde-brief'. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de ondernemer een sommatiebrief.

In deze brief staat wat de geconstateerde overtredingen zijn, wat de ondernemer moet doen om deze op te heffen en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Ook staat erin dat aan het bedrijf een sanctie wordt opgelegd als bij de hercontrole blijkt dat de overtredingen nog niet zijn opgeheven. De regionale milieupolitie krijgt altijd een afschrift van deze brief. Zij kan strafrechtelijk optreden tegen de strijdige situatie.

Gevelcontrole

Een gevelcontrole is een controlewaarbij wordt vastgesteld of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die onder de Wet milieubeheer vallen.

Het bedrijf wordt in principe alleen van buitenaf bekeken. Soms kan ter plekke worden geïnformeerd naar de bedrijfsactiviteiten.

Een uitgebreider onderzoek naar de aard en omvang van de activiteiten, bijvoorbeeld een rondgang door het bedrijf, valt niet meer onder de gevelcontrole.

Administratieve controle

Een administratieve controle is een controle waarbij administratieve stukken worden gecontroleerd.

Het gaat hierbij om het opvragen en beoordelen van certificaten, keuringsbewijzen en verklaringen ten aanzien van bijvoorbeeld de stook- en koelinstallaties, brandstoftanks of de vloeistofdichtheid van vloeren.

Een inspecteur van de OD NHN voert deze handelingen uit. Hij/zij hoeft hiervoor niet persé uw bedrijf te bezoeken.