Sancties

De OD NHN kan u in bepaalde gevallen een sanctie opleggen. 

Wanneer een sanctie?

Als een bedrijf na de hercontrole nog steeds niet voldoet aan de milieuwet- en regelgeving, wordt er een sanctie opgelegd. Meestal is dat een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Ook kan het bedrijf worden stilgelegd of de vergunning worden ingetrokken.

Bij acuut gevaar voor het milieu wordt direct een sanctie opgelegd. Het bedrijf dat de overtredingen begaat krijgt echter meestal eerst een termijn waarbinnen de overtredingen kunnen worden opgeheven.

Na die hersteltermijn wordt het bedrijf opnieuw gecontroleerd. Zijn de overtredingen niet opgeheven, dan wordt de sanctie uitgevoerd. De sanctie blijft van kracht totdat de overtreding door het bedrijf ongedaan is gemaakt.