Bedrijfscontrole op energieverbruik

Tijdens een controle aan uw bedrijf, zullen onze milieu-inspecteurs de besparingsmogelijkheden beoordelen.

Procedure

Onze milieu-inspecteurs beoordelen de besparingsmogelijkheden in bedrijven. Als uw bedrijf voldoet aan de criteria (jaarverbruik meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ gas), zijn er waarschijnlijk besparingen mogelijk. In dat geval beoordeelt de OD NHN aan de hand van een branchegerichte checklist (Milieuscore) welke besparingen mogelijk zijn.

Ook kan het zijn dat u een energieonderzoek moet (laten) uitvoeren. Wanneer daaruit blijkt dat u inderdaad kunt besparen, zal de milieu-inspecteur eisen dat u een plan opstelt met concrete maatregelen. De kosten voor deze maatregelen moet u binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. De onderbouwing van een dergelijk plan kan een onderzoeksrapport zijn met mogelijke maatregelen of een branchegerichte checklist. Als de gemeente uw plan goedkeurt, en u de maatregelen uitvoert, voldoet u aan de regels en draagt u bij aan het milieu.

Milieuzorg

Voor bepaalde ondernemingen geldt de Wet Milieubeheer. Hierin staat vermeld dat u de milieubelasting moet terugdringen in uw bedrijfsvoering. Dat houdt in: zoveel mogelijk energie en water besparen, afval zoveel mogelijk voorkomen (en scheiden) en de vervoersbewegingen van uw bedrijf beperken.

Milieu-inspecteurs van de OD NHN controleren of u zich aan de regels houdt en treden op wanneer dat niet het geval is. Uiteraard houdt de OD NHN hierbij rekening met uw mogelijkheden. Het is de bedoeling dat dat de best beschikbare technieken worden toegepast.

U dient aan de wettelijke verplichtingen te voldoen indien minstens één van de volgende punten op uw onderneming van toepassing is:

  • U verbruikt meer elektriciteit dan 50.000 kWh per jaar,
  • U verbruikt meer gas dan 25.000 m³ per jaar,
  • U verbruikt meer water dan 5.000 m³ per jaar,
  • Uw bedrijf produceert meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar (preventie),
  • U zet meer dan negen vuilniszakken per week buiten (scheiding),
  • Uw bedrijf heeft meer dan 100 werknemers,
  • U ontvangt meer dan 500 bezoekers per dag,
  • U besteedt meer dan 2 miljoen vrachtkilometers per jaar uit, of rijdt meer dan 1 miljoen vrachtkilometers per jaar.

De Wetchecker energiebesparing is een digitale tool die bedrijven snel inzicht geeft in de voor hen geldende energiebesparingsverplichtingen. Ook geeft de tool informatie over hoe ze aan deze verplichtingen kunnen voldoen. De Wetchecker gaat in op de energiebesparingsplicht op grond van de Wet milieubeheer, de auditplicht op grond van de EED en de label (C)plicht op grond van de EPBD.

Milieuscore

De OD NHN maakt gebruik van het instrument 'Milieuscore'. Middels de Milieuscore krijgen bedrijven de kans om makkelijker en overzichtelijker energiebesparingen op te sporen.

Bedrijven krijgen een checklist voorgelegd met daarop 25 tot 30 branchegerichte maatregelen. Op basis van de uitkomsten van deze checklist, behaalt een bedrijf een bepaalde score. Doordat deze maatregelen gelijk zijn voor alle bedrijven in de branche, kan een ondernemer direct het verschil zien tussen het eigen verbruik en het verbruik van andere bedrijven in die branche. De maatregelen, uitgewerkt in naslagwerken met vermelding van terugverdientijden, blijven up-to-date. Zodra nieuwe technieken of veranderde terugverdientijden bekend zijn, worden ze aangepast.

Voor meer informatie kunt u deze website van Stimular bezoeken.