Bodemenergie

Bodemenergie is het gebruik van warmte en koude in de ondiepe ondergrond (tot 500 meter diep). Er bestaan open en gesloten bodemenergiesystemen. Beide werken met een warmtepomp.

Bodemenergie: een duurzame investering

Open systemen worden ook wel ‘WarmteKoudeOpslag (WKO)-systemen’ genoemd en worden toegepast bij (kantoor)gebouwen, kassen en woningbouwlocaties.

Een gesloten systeem noemt men vaak 'bodemwarmtewisselaar’ of ‘bodemwarmtepomp'. Bodemwarmtewisselaars kunnen worden toegepast bij woningen (enkele en meerdere) en kleinere (kantoor)gebouwen.

Met een bodemwarmtepomp kunt u uw bedrijf of kantoor duurzaam verwarmen/koelen met gratis energie uit bodem, lucht of water. U bespaart 30 tot 60 procent aan energiekosten voor het verwarmen, koelen en verbruiken van warm tapwater.

Het gebruik van een bodemwarmtepomp levert in sommige gevallen extra belastingvoordeel op.

Laat u zich informeren over de mogelijkheden van de EIA (Energie Investeringsaftrek), de MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen).

Regels voor bodemenergiesystemen geplaatst 1 juli 2013

Voor open systemen is een vergunning van de provincie Noord-Holland nodig. Voor gesloten systemen groter dan 70 kW bodemzijdig vermogen, moet de initiatiefnemer een vergunning aanvragen bij de gemeente. Kleinere gesloten systemen moeten worden gemeld bij de gemeente, beiden via het: Omgevingsloket Online.

Regels bestaande bodemenergiesystemen geplaatst vóór 1 juli 2013

Bent u eigenaar van een systeem dat is geplaatst vóór 1 juli 2013? Zorg er dan voor dat uw systeem zichtbaar wordt op de landelijke kaart, zodat anderen er rekening mee kunnen houden. Uw systeem is dan wettelijk beschermd tegen negatieve beïnvloeding door een bodemenergiesysteem dat later wordt geplaatst in uw directe omgeving.