Externe veiligheid in het kort

Externe Veiligheid gaat over de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

Risico's beperken

De taak van de OD NHN is om een goede afstemming te maken tussen het ruimtelijke ordeningsbeleid en het milieubeleid. Uitgangspunt daarbij is de beperking van risico’s voor u als inwoner.

Wanneer in uw directe omgeving grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals chloor, ammoniak, LPG en vuurwerk aanwezig zijn, heeft u te maken met externe veiligheid. De aard/soort en hoeveelheid van de aanwezige stoffen bepaalt de hoogte van het risico. In milieuvergunningen en algemene maatregelen van bestuur staan regels die de risico’s minimaliseren.

Externe veiligheidsrisico’s zijn nooit helemaal weg te nemen. Er bestaat altijd een kans – hoe klein dan ook – dat iets fout gaat. Daarom wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, praktische uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid.

Risicozones

Een belangrijk besluit over externe veiligheid, is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het doel daarvan is om de risico's, waaraan u als inwoner in uw leefomgeving wordt  blootgesteld, te minimaliseren.

Dat kan bijvoorbeeld door voldoende afstand te houden tussen een risicovol bedrijf en gebouwen, woningen, kantoorpanden, ziekenhuizen, scholen, etc. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) worden voor bepaalde bedrijfscategorieën de veiligheidsafstanden beschreven.

Het is van belang dat er een goede afstemming is tussen milieu en ruimtelijke ordening. Integraal wordt er gekeken naar milieu- en bouwvergunningen en moeten risico's in de bestemmingsplannen worden meegenomen. In het besluit zijn bijvoorbeeld eisen opgenomen, waaraan bedrijven met gevaarlijke stoffen moeten voldoen. Kwetsbare bestemmingen zoals woningen mogen van het besluit geen 'risicozones' meer zijn.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de bijbehorende regeling kunt u hier online raadplegen.

Meer informatie over externe veiligheid rond bedrijven is te vinden op de website van infomil.

Risicokaart

De overheid is verplicht u op grond van de Wet Rampen en Zware Ongevallen te informeren over de risico’s in uw omgeving.

Bijvoorbeeld over de risico’s van vrijkomende gevaarlijke stoffen, een mogelijk luchtvaartongeval of natuurbrand. Hoewel de kans daarop klein is, kunnen de gevolgen groot zijn. Met informatie over de veiligheidsrisico’s in uw omgeving, kunt u met meer kennis van zaken meepraten met uw (gemeente)bestuur, de overheid aanspreken en kunt u zich beter voorbereiden voor het geval zich een calamiteit voordoet.

Via deze Risicokaart kunt u eenvoudig de risico’s bij u in de buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren. De risicokaart geeft een beeld van risicovolle- en -gevoelige situaties die in de provincie Noord-Holland bekend zijn. Het betreft risico’s van onder andere de aanwezigheid en transportroutes van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, overstromingsgevaar, luchtvaartongevallen, tunnelongevallen, locaties met omvangrijke publiekfunctie en natuurbrand.

De risicokaart is online te raadplegen via de volgende link: http://www.risicokaart.nl/

Ook is deze informatie online beschikbaar op de atlas voor de leefomgeving.