Externe veiligheid in het kort

Externe Veiligheid gaat over de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

Gevaarlijke stoffen

Binnen inrichtingen kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. Deze worden ook vervoerd over transportroutes, zoals vaarwegen, spoorwegen, verkeerswegen en door buisleidingen.
Wanneer er in een bepaald gebied sprake is van opslag, vervoer, vervaardiging of productie van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, hebben we te maken met externe veiligheid. Deze stoffen nemen namelijk risico’s met zich mee, waardoor ze een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. Het is daarom belangrijk dat tijdens ontwikkeling van plannen, waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen, rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de omgeving.

Omgevingswet

De omgevingswet spreekt over omgevingsveiligheid. Hier maakt externe veiligheid een belangrijk onderdeel van uit. Zo zijn risico’s van windturbines hier nu ook bij ingedeeld.

Meer informatie over externe veiligheid met betrekking tot milieubelastende activiteiten is te vinden op de website van Iplo.