Transport gevaarlijke stoffen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Bij een ongeval kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen, waardoor er een brand of explosie ontstaat of een gifwolk vrijkomt.

Basisnet

Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de weg, het spoor, het water, de lucht of door ondergrondse buisleidingen. In Nederland zijn de meeste rijks- en provinciale wegen aangewezen als routes voor gevaarlijke stoffen. Dit wordt het basisnet genoemd.

Het basisnet stelt regels aan het vervoer van gevaarlijke stoffen via hoofdwegen, hoofdwaterwegen en hoofdspoorwegen. Zo zijn er grenzen aan de maximale risico’s die het vervoer van deze stoffen met zich mee mag brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke plannen van gemeenten en de groei van het transport van gevaarlijke stoffen. In Noord-Holland Noord zijn alleen hoofdwegen van toepassing.

Door de regels en grenzen wordt u zo veel mogelijk beschermd tegen de risico’s van dit vervoer. Het doel van het basisnet is dus tweeledig. Ten eerste waarborgt het dat vervoer van gevaarlijke stoffen tussen industriële plaatsen mogelijk blijft en daarnaast worden de risico’s voor omwonenden beperkt.

Meer informatie over externe veiligheid met betrekking tot het basisnet is te vinden op de website van Iplo.

Ondergrondse buisleidingen

Gevaarlijke stoffen kunnen ook via ondergrondse buisleidingen worden vervoerd. Regels voor omgevingsveiligheid rondom buisleidingen staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en zijn opgenomen in het omgevingsplan.

Meer informatie over externe veiligheid met betrekking tot ondergrondse buisleidingen is te vinden op de website van Iplo.

Afstanden tot gebouwen en locaties

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) regelt de omgevingsveiligheid rondom de transportroutes van gevaarlijke stoffen. Hierin zijn de afstanden opgenomen die tussen transportroutes en gebouwen of locaties moeten zitten. Deze afstanden en regels worden ook vastgelegd in het omgevingsplan.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving kunt u online raadplegen via deze website.