Transport gevaarlijke stoffen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Bij een ongeval kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen, waardoor er een brand of explosie ontstaat of een gifwolk vrijkomt.

Basisnet

Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de weg, het spoor, het water, de lucht of door ondergrondse buisleidingen. In Nederland zijn de meeste rijks- en provinciale wegen aangewezen als routes voor gevaarlijke stoffen. Dat wordt ook wel het basisnet genoemd.

Het basisnet stelt regels aan het vervoer van gevaarlijke stoffen via hoofdwegen, hoofdwaterwegen en hoofdspoorwegen. Het stelt grenzen aan de maximale risico’s die het vervoer van deze stoffen met zich mee mag brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke plannen van gemeenten en de groei van het transport van gevaarlijke stoffen. In Noord-Holland Noord zijn alleen hoofdwegen van toepassing.

Door de gestelde regels en grenzen wordt u zo veel mogelijk beschermd tegen de risico’s van dit vervoer. Het doel van het basisnet is dus tweeledig. Het waarborgt dat vervoer van gevaarlijke stoffen tussen industriële plaatsen nu, maar ook in de toekomst mogelijk blijft. Daarnaast worden de risico’s voor omwonenden beperkt.

Bebouwing

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) regelt de ruimtelijke ordening rondom de transportroutes van gevaarlijke stoffen. Hierin worden afstanden bepaald tussen transportroutes en gebouwen of woningen.

Ten slotte kunnen gevaarlijke stoffen ook via ondergrondse buisleidingen worden vervoerd. Regels hierover staan in het Besluit externe veiligheid Buisleidingen. De regels gelden voor de exploitant van buisleidingen en voor het bevoegd gezag.

Informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen kunt u online raadplegen via deze website over wetgeving van de overheid.