Externe veiligheid in het kort

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s die worden veroorzaakt door de opslag, het gebruik, de productie en het transport van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen.

Externe veiligheid

Gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen binnen inrichtingen en via transportroutes. Wanneer in een bepaald gebied sprake is van opslag, vervoer, vervaardiging óf productie van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, hebben we te maken met externe veiligheid. Deze stoffen nemen namelijk risico’s met zich mee, waardoor ze een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. Het is daarom belangrijk dat tijdens ontwikkeling van plannen, waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen, rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de omgeving.


Omgevingswet
De omgevingswet spreekt over omgevingsveiligheid waarvan externe veiligheid een belangrijk onderdeel uitmaakt. Risico’s van windturbines zijn hier nu ook in betrokken. 
Het in werking treden van de Omgevingswet leidt niet tot specifieke beleidswijzigingen. Inhoudelijk verandert er wel het e.e.a., maar doelstellingen en kwaliteit van (externe) veiligheid blijven ongewijzigd.