Gevaarlijke stoffen

De overheid ontwikkelt bneleid om  de externe veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen. Een goed inzicht in- en overzicht van risico's op mogelijke rampen en ongevallen met gevaarlijke stoffen is daarbij belangrijk.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Op de website van het RIVM zijn de milieunormen gepubliceerd die in Nederland gelden. Vergunningverleners, handhavers en bedrijven gebruiken deze website om na te gaan welke normen in welke situatie gelden voor welke stof.

Via het zoeksysteem kunt u eenvoudig vinden of een stof als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is aangemerkt. Of bijvoorbeeld als prioritair gevaarlijke stof in de Kaderrichtlijn Water. Ook vindt u de gevaarsindeling voor vervoer over de weg (ADR) en de restricties voor productie, handel en gebruik onder REACH.

Deze website is vrij toegankelijk en biedt actuele, geautoriseerde informatie over het veilig omgaan met stoffen. Specifieke informatie over de regelgeving vindt u onder meer op de website van InfoMil, en de REACH helpdesk.

Risicokaart

Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is een landelijk register met informatie over risicovolle bedrijven en transport van gevaarlijke stoffen. Het bevoegd gezag is verplicht om alle informatie te melden aan een centraal punt. Deze gegevens vormen de basis voor de risicokaart. De gevaarlijke stoffen waar het hier om gaat zijn met name (zeer) giftige-, explosieve- en brandbare stoffen of een combinatie hiervan. 

De risicokaart is online te raadplegen.

Ook is deze informatie online beschikbaar op de atlas voor de leefomgeving.