Transport gevaarlijke stoffen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Bij een ongeval kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen, waardoor er een brand of explosie ontstaat of een gifwolk vrijkomt.

Basisnet vervoer

Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de weg, het spoor, het water, de lucht of door ondergrondse buisleidingen. In Nederland zijn de meeste rijks- en provinciale wegen aangewezen.

Het basisnet stelt regels aan het vervoer van gevaarlijke stoffen via hoofdwegen, hoofdwaterwegen en hoofdspoorwegen. Daarnaast stelt het grenzen aan de maximale risico’s die het vervoer van deze stoffen met zich mee mag brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke plannen van gemeenten en de groei van het transport van gevaarlijke stoffen. In Noord-Holland Noord zijn alleen hoofdwegen van toepassing.
Met behulp van deze regels en grenzen, worden omwonenden zoveel mogelijk beschermd tegen de risico’s van dit vervoer. Het doel van het basisnet is dus tweeledig. Ten eerste waarborgt het dat vervoer van gevaarlijke stoffen tussen industriële plaatsen nu en in de toekomst mogelijk blijft. Daarnaast worden de risico’s voor omwonenden beperkt.

Meer informatie over externe veiligheid met betrekking tot het basisnet is te vinden op de website van Iplo.

Afstanden tot gebouwen en woningen

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) regelt de  omgevingsveiligheid rondom de transportroutes van gevaarlijke stoffen. Hierin zijn aan te houden afstanden opgenomen tussen transportroutes en gebouwen of locaties. Deze afstanden en regels zijn toegepast in het omgevingsplan.

Raadplegen besluiten

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) regeling kunt u online raadplegen via de volgende website.
Meer informatie over externe veiligheid met betrekking tot het basisnet is te vinden op de website van Iplo.

Ondergrondse buisleidingen

Daarnaast kunnen gevaarlijke stoffen ook via ondergrondse buisleidingen worden vervoerd. Regels voor omgevingsveiligheid rondom buisleidingen staan eveneens in het Bkl en zijn opgenomen in het omgevingsplan