Geluid in uw omgeving: OD NHN geluidkaart

Op deze pagina vindt u informatie over geluidbronnen en kunt u ze opzoeken op een kaart.

Europese Richtlijn Omgevingslawaai

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard en Heiloo zijn aangewezen als agglomeratie met 100.000 of meer inwoners en moeten elke vijf jaar het geluid in beeld brengen. Dat gaat over de volgende bronnen: 

  • Wegverkeer 

  • Railverkeer 

  • Industrie 

De geluidbelastingkaarten staan op deze website van Qgiscloud pro

De per gemeente opgestelde geluidrapporten bij de geluidkaarten vindt u rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt). 

Waarom zijn deze geluidbelastingkaarten opgesteld? 

Blootstelling aan geluid kan de gezondheid en/of de kwaliteit van leven beïnvloeden. Geluid veroorzaakt vooral hinder en slaapverstoring. Daarnaast kan geluid via stressreacties leiden tot een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Op grond van de Wet geluidhinder is de agglomeratie Alkmaar verplicht om de blootstelling aan omgevingslawaai te inventariseren en haar inwoners daarover voor te lichten. Dat moet gebeuren op basis van de geluidbelastingkaarten.  

Gewijzigde rekenmethode sinds 2021 

In deze vierde tranche is voor heel Europa een nieuwe rekenmethode (CNOSSOS-rekenmethode) voorgeschreven, waarmee de geluidsbelastingkaart wordt berekend. Dat is een andere rekenmethode dan die bij de eerdere geluidsbelastingkaarten is gehanteerd. Die zijn namelijk berekend met de Nederlandse rekenmethode op basis van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid (RMG-2012). Omdat de nieuwe rekenmethode anders is, zorgt dat ook voor andere resultaten. Daardoor zijn die niet 1 op 1 vergelijkbaar met de geluidsbelastingkaart uit 2016. Een verschilanalyse tussen beide jaren in de toe- en afnames van de geluidsbelasting en de mogelijke oorzaak, is daarom niet uitgevoerd.

Actieplan geluid

In een actieplan geluid staat onder meer het geluidbeleid van de gemeenten binnen de agglomeratie Alkmaar. In ieder actieplan zijn een of meerdere plandrempels vastgesteld. De plandrempel is een geluidniveau (zoals een Lden of Lnight), waarboven de gemeente maatregelen neemt om de geluidbelasting te beperken. In veel gemeenten is het wegverkeer de grootste geluidbron. De gemeenten stellen elke 5 jaar een nieuw actieplan vast. 

Het actieplan vindt u rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt).