Industrieterreinen en geluid

Industrieterreinen en geluid

Als er in het omgevingsplan een activiteit wordt toegelaten die in aanzienlijke mate geluidhinder kan veroorzaken1 is er sprake van een industrieterrein met geluidproductieplafond. 

Voor industrieterreinen blijft de Wet geluidhinder (en de onderliggende regelgeving) van kracht, tot het moment waarop het bevoegd gezag geluidproductieplafonds als omgevingswaarde vaststelt op grond van de Omgevingswet2. De gemeenten hebben hiervoor tot 2031 de tijd. 

De voor deze industrieterreinen vastgestelde zonegrenswaarden moeten worden bewaakt, dit wordt zonebeheer genoemd. Onder meer wordt hierbij de geluidruimte van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven inzichtelijk gemaakt. Voor het toedelen van geluidruimte zal duidelijk moeten zijn wat de nog beschikbare geluidruimte is. Als een bedrijf een nieuwe activiteit wil uitvoeren of als een nieuw bedrijf zich op het terrein wilt vestigen, wordt getoetst of dit past in de geluidsruimte van de zone van het industrieterrein. Als de geluidproductieplafonds zijn vastgesteld wordt hieraan getoetst. 

De OD NHN voert het zonebeheer uit voor de volgende gezoneerde industrieterreinen: 

Alkmaar: Boekelermeer 
Den Helder: De Haven, Oostoever, Westoever, Kooypunt en De Kooy. 
Enkhuizen: Krabbensplaat en Ketenwaal. 
Hoorn: Hoorn80 en Gildenweg. 
Medemblik: Industrieweg Almere en grasdrogerij Hartog.