Wet milieubeheer en uw bedrijf

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Hierdoor kan wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij werken aan het actualiseren van onze website hierop. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten ontleend worden.

Als ondernemer heeft u te maken met de Wet milieubeheer. Deze wet schrijft geluidnormen voor die de basis vormen voor geluidvoorschriften voor uw bedrijf. U bent verplicht om aan deze geluidnormen te voldoen.

Dat kan betekenen dat u een geluidonderzoek moet uitvoeren en voorzorgsmaatregelen moet nemen om geluidhinder te voorkomen

In bijna alle gevallen zal de Wet milieubeheer op u van toepassing zijn.

Activiteitenbesluit en milieuvergunning

In het Activiteitenbesluit staan geluidvoorschriften die voor de meeste bedrijven van toepassing zijn. Het kan ook zijn dat voor uw bedrijf een milieuvergunning is verleend. In dat geval zijn de geluidvoorschriften in de milieuvergunning van toepassing.

De OD NHN beoordeelt aan welke geluidnormen u moet voldoen als u een aanvraag voor een milieuvergunning indient. Deze geluidsnormen worden gecontroleerd via geluidmetingen. Een geluidmeting kan ook plaatsvinden vanwege een klacht. Als de geluidsnormen worden overschreden, is er sprake van een overtreding en moet uw bedrijf binnen de gestelde termijn actie ondernemen.

Geluid en horeca

Voor horecabedrijven gelden de in het Activiteitenbesluit opgenomen geluidnormen. De OD NHN meet regelmatig het geluid om te controleren of voldaan wordt aan de norm. Ook kunnen geluidmetingen worden uitgevoerd vanwege overlast.

Bedrijven kunnen een aantal keer per jaar ontheffing krijgen van de geluidnormen. Dat is geregeld in de Algemene plaatselijke verordening per gemeente. Meer informatie kunt u vinden op deze webpagina Regeling incidentele activiteiten.

Bouwvergunning en geluid

Als de gemeente, een projectontwikkelaar, burger of een bedrijf bouwplannen heeft in uw omgeving, toetst de OD NHN deze plannen aan de huidige wet- en regelgeving.

Het kan zijn dat een geluidonderzoek moet worden uitgevoerd. De geluidbelasting wordt getoetst aan de grenswaarden, die zijn opgesteld binnen de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer.

In een geluidonderzoek wordt berekend welke geluidbelasting wordt verwacht. Uit dat onderzoek kan ook blijken of maatregelen getroffen moeten worden om de geluidbelasting te beperken.

Deze maatregelen kunnen variëren van technische maatregelen in het project tot geluidwerende maatregelen bij de omliggende woningen.