Wet milieubeheer en uw bedrijf

Als ondernemer heeft u te maken met de Wet milieubeheer. Deze wet schrijft geluidnormen voor die de basis vormen voor geluidvoorschriften voor uw bedrijf. U bent verplicht om aan deze geluidnormen te voldoen.

Dat kan betekenen dat u een geluidonderzoek moet uitvoeren en voorzorgsmaatregelen moet nemen om geluidhinder te voorkomen

In bijna alle gevallen zal de Wet milieubeheer op u van toepassing zijn.

Regels voor milieubelastende activiteiten

Grofweg voor alle milieubelastende activiteiten die onder de Wet milieubeheer (Wm) als een inrichting werden aangemerkt gelden de geluidregels in het omgevingsplan § 22.3.4 (eerst bruidsschat, daarna nieuwe deel omgevingsplan). 

Het kan betekenen dat u een geluidonderzoek moet uitvoeren en maatregelen moet treffen om te voldoen aan de voorschriften en daarmee geluidhinder te voorkomen.

Geluid en horeca

Voor horecabedrijven gelden ook de in het Omgevingsplan opgenomen geluidnormen. De OD NHN meet regelmatig het geluid om te controleren of voldaan wordt aan de norm. Ook kunnen geluidmetingen worden uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van overlast. 

Bedrijven kunnen een aantal keer per jaar ontheffing krijgen van de geluidnormen. Dat is geregeld in een gemeentelijke verordening van uw gemeente. Meer informatie kunt u vinden op deze webpagina Regeling incidentele activiteiten. 

Milieuvergunning

Het kan ook zijn dat voor uw bedrijf een milieuvergunning is verleend. In dat geval zijn de geluidvoorschriften in de milieuvergunning van toepassing. 

De OD NHN beoordeelt aan welke geluidnormen u moet voldoen als u een aanvraag voor een milieuvergunning indient. Deze geluidsnormen worden gecontroleerd via geluidmetingen. Een geluidmeting kan ook plaatsvinden vanwege een klacht. Als de geluidsnormen worden overschreden, is er sprake van een overtreding en moet uw bedrijf binnen de gestelde termijn actie ondernemen.