Evenementen en vuurwerk

Evenementen

In Nederland worden veel evenementen in natuur(lijke) omgevingen georganiseerd. Een deel van deze evenementen vindt in of nabij Natura 2000-gebieden plaats. Het karakter van deze evenementen is erg verschillend van een kleinschalige hardloopwedstrijd of een theatervoorstelling tot een muziekfestival met veel bezoekers. Het houden van een evenement in of nabij Natura 2000-gebieden kan negatieve effecten hebben op dat gebied. Zoals bijvoorbeeld verstoring van (vogel)soorten door geluid, licht en de aanwezigheid van mensen. Maar ook het beschadigen van leefgebieden of habitattypen door vertrapping of het plaatsen van podia. Daarnaast kan een evenement leiden tot stikstofdepositie door het gebruik van generatoren, het aantrekken van extra verkeer en materieel wat gebruikt wordt bij de op- en afbouw van een evenement.

Of een evenement in of nabij Natura 2000-gebieden leidt tot significant negatieve effecten, valt vooraf niet te zeggen. Dat is afhankelijk van de locatie, het type evenement en het moment van het jaar. Een evenement moet daarom ecologisch beoordeeld worden.

Vuurwerk

Voor het afsteken van vuurwerk rondom Natura 2000-gebieden is een rapport opgesteld als effecten op voorhand zijn uit te sluiten. Dat is afhankelijk van de locatie en het moment in het jaar. In de Omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland staat of negatieve effecten voor het afsteken van vuurwerk rondom Natura 2000-gebieden op voorhand zijn uit te sluiten. Als negatieve effecten op basis van dat rapport niet op voorhand zijn uit te sluiten, moet het vuurwerk ecologisch beoordeeld worden en is een vergunning noodzakelijk.

Het afsteken van vuurwerk in Natura 2000-gebieden moet eerst ecologisch getoetst worden. In veel gevallen is hier een vergunning voor nodig.

Het afsteken van vuurwerk in vogelrichtlijngebieden in het broedseizoen is op basis van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland niet toegestaan. Daarvoor wordt ook geen vergunning verleend.