Stiltegebieden

In een stiltegebied is het volgens artikel 4.21, lid 1 van de Omgevingsverordening NH2020 verboden om een apparaat (toestel) te gebruiken, dat de natuurlijke geluiden kan verstoren.
 

Wat wordt bedoeld met een apparaat/toestel?

Met een toestel wordt in ieder geval bedoeld:

a.    een knalapparaat;
b.    een toestel om geluid voort te brengen, al dan niet gekoppeld aan een versterker, zoals een muziekinstrument, omroepinstallatie, sirene en hoorn;
c.    een motorisch aangedreven werktuig met bijbehorende transportmiddelen, te gebruiken bij seismologisch onderzoek, opsporingsonderzoek naar of ontginning van bodemstoffen;
d.    een modelvliegtuig, modelboot en modelauto, indien deze wordt aangedreven door een verbrandingsmotor; en
e.    een vuurwapen.

Wanneer geldt er geen verbod?

Het verbod geldt niet als het gebruik van het toestel of motorvoertuig in stiltegebieden direct te herleiden is naar:

a.    het houden van toezicht op de naleving van publiekrechtelijke regels;
b.    een persoon met een opsporingsbevoegdheid in de uitoefening van zijn functie;
c.    de openbare veiligheid, de afwending van dreigend gevaar of in geval van nood;
d.    de uitoefening van normale werkzaamheden in het kader van land-, tuin- of bosbouw of beroepsmatige visserij;
e.    de openbare drinkwater- of energievoorziening;
f.    de aanleg, het onderhoud of de exploitatie van infrastructurele werken of telecommunicatiewerken;
g.    het bouwen of het onderhoud van gebouwen;
h.    de bescherming, het onderhoud of het beheer van een gebied, inclusief dijkwerkzaamheden;
i.    seismologisch onderzoek en opsporingsonderzoek naar of ontginning van bodemstoffen.

Ontheffing van verbod

In sommige gevallen kunnen wij namens gedeputeerde staten van Noord-Holland een ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen. U kunt de ontheffing aanvragen met het aanvraagformulier, dat u rechts op deze pagina vindt. Na het invullen van het formulier kunt u deze sturen naar postbus@odnhn.nl

De beslistermijn op uw aanvraag bedraagt 6 maanden, na ontvangst van uw aanvraag, zoals is beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 3.18 Awb).

Een ontheffingsaanvraag wordt in ieder geval getoetst aan de volgende punten:
a. nut en noodzaak;
b. plaats van de activiteit en mate van verstoring;
c. tijdsduur en periode waarbinnen de activiteit zich afspeelt


In een stiltegebied kan alleen ontheffing worden verleend voor in totaal 12 activiteiten per kalenderjaar, die maximaal 24 uur duren.

Voor kaartmateriaal, de Omgevingsverordening NH2020 en bijbehorende Regeling NH2020 kunt u terecht op deze webpagina van de provincie Noord-Holland.