Algemene informatie

Algemene informatie

In Nederland is bos (lees: een houtopstand) beschermd. Er zijn regels opgesteld dat wanneer bos of bomenlanen gekapt worden, dit voorafgaande gemeld moet worden.

Niet iedere houtopstand is beschermd. Dat is alleen het geval wanneer de houtopstand voldoet aan een aantal voorwaarden. Die voorwaarden hebben onder andere te maken met het oppervlakte, de vorm en de plaats van een houtopstand. Een houtopstand moet minimaal 1000 m2 zijn of bestaan uit een rijbeplanting van meer dan 20 bomen. Ook moet de houtopstand buiten de bebouwingscontour houtkap liggen. Deze bebouwingscontour houtkapopstand (voorheen Bebouwde kom Wet natuurbescherming) wordt bepaald door de gemeente, zie deze website van de provincie voor de kaarten.. Bij houtopstanden in erven en tuinen, fruitbomen en windschermen om boomgaarden geldt dat het onderdeel houtopstanden in het kader van natuurbescherming niet van toepassing is. Meer informatie kunt u vinden op deze website van het informatiepunt leefomgeving.

Melden velling houtopstanden

Bent u voornemens om te kappen binnen een houtopstand, die voldoet aan de regels? Dan is het verboden om dit te doen zonder eerst een melding te doen. Er zijn enkele uitzonderingen op de meldingsplicht

Een melding vellen houtopstanden moet uiterlijk 4 weken én niet eerder dan 1 jaar vóór het vellen gestuurd worden via deze website van de Omgevingswet.

De melding moet minstens bevatten:

  • handtekening  

  • aanduiding van de activiteit 

  •  welke boomsoorten  

  • grootte van het perceel en/of hoeveel bomen er gekapt worden 

  • naam en adres van degene die de activiteit verricht  

  • eigenaar van de grond 

  • adres, kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waar de activiteit plaatsvindt  

  • dagtekening  

Na ontvangst van de melding vellen houtopstanden bent u verplicht een maand te wachten voordat u mag kappen. De OD NHN beoordeelt de melding en houdt toezicht. De voorgenomen velling kan na een dergelijke melding worden verboden, of er kunnen specifieke eisen worden gesteld aan de wettelijk geldende herplantplicht.

De provincie Noord-Holland heeft in de ‘Omgevingsverordening Noord-Holland’ specifieke regels gesteld voor het behoud van de zogenaamde historische bosgroeiplaatsen. De omgevingsverordening kunt u vinden op deze website van de provincie Noord-Holland. In uitzonderlijke gevallen kunnen gedeputeerde staten een kapverbod opleggen ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Herplant en compensatie

Binnen drie jaar na de kap moet herplant plaatsvinden. Dat moet op dezelfde grond als waar is gekapt. De herplant moet bij voorkeur worden uitgevoerd door middel van natuurlijke verjonging. Als het niet mogelijk is om binnen deze termijn herplant uit te voeren, moet u dat aangeven. Om af te wijken is toestemming nodig.  

Als het niet mogelijk is om op de locatie te herplanten waar de kap is uitgevoerd, moet u elders compenseren. Daarvoor heeft u toestemming nodig.

Leges

Let op; per 01-01-2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. Meer informatie en de legestarieven zijn te vinden op deze website van de provincie Noord-Holland.