Kapmelding stappenplan

Houtopstanden


1. U gaat een houtopstand vellen, of heeft deze reeds geveld. Heeft u voor deze velling al een kapmelding ingediend?


Ja (vermeld het KAP nummer, en ga door naar stap 14)

Nee (ga verder met stap 2)

_________________________________________________________________________________


2. Is de te vellen houtopstand onderdeel van een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die:


a. een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of

b. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

Ja (verder naar stap 3)

Nee (Geen melding nodig, en geen herplantplicht, stop hier)

_________________________________________________________________________________

3. Ligt de te vellen houtopstand binnen de bebouwde kom ‘Wnb- Houtopstanden’? U kunt dit zien op deze kaart. (zie kaartlagenlijst)


Ja (Geen melding nodig, en geen herplantplicht, stop hier)

Nee (verder naar stap 4

_________________________________________________________________________________


4. Doet u de melding voor een houtopstand waarvan Staatsbosbeheer de eigenaar is?


Ja (Geen melding nodig, stop hier)

Nee (verder naar stap 5

_________________________________________________________________________________


5. Is het vellen van de houtopstand onderdeel van de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen in het kader van N2000 en/of passende maatregelen N2000?


Ja (Geen melding nodig, en geen herplantplicht, stop hier)

Nee (Ga verder naar stap 6)

_________________________________________________________________________________


6. Is het vellen van de houtopstand nodig voor de aanleg en/of het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen?


Ja (Geen melding nodig, en geen herplantplicht, stop hier)

Nee (Ga verder naar stap 7)

_________________________________________________________________________________


7. Vindt het vellen van de houtopstand en het herbeplanten plaats op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode?


Ja (Geen melding nodig, en geen herplantplicht, stop hier)

Nee (ga verder naar stap 8)

_________________________________________________________________________________


8. Is het vellen van de houtopstand ter uitvoering van een wettelijke verplichting1?


Ja (Geen melding nodig, en geen herplantplicht, stop hier)

Nee (Ga verder naar stap 9)

_________________________________________________________________________________


9. Is het vellen van de houtopstand bedoeld voor het realiseren van verjongingsgaten die niet groter zijn dan 3 maal de boomhoogte, met een maximum van 0,25 hectare, en die gezamenlijk niet meer oppervlakte beslaan dan 10% van het betreffende bosperceel, en vindt het kappen van deze verjongingsgaten maximaal 1 keer per 4 jaar plaats?


Ja (Geen melding nodig, en geen herplantplicht, stop hier)

Nee (Ga verder naar stap 10)

_________________________________________________________________________________


10. Is het vellen van de houtopstand bedoeld voor het vrijstellen van oevers van natuurlijke, bestaande vennen over een breedte van 30 meter gerekend vanaf bestaande gemiddelde voorjaarswaterlijn?


Ja (Geen melding nodig, en geen herplantplicht, stop hier)

Nee (Ga verder naar stap 11)

_________________________________________________________________________________


11. Is de houtopstand teniet gegaan door vernatting als gevolg van natuurlijke processen of vernatting als onderdeel van anti-verdrogingsmaatregelen?


Ja (Geen melding nodig, en geen herplantplicht, stop hier)

Nee (Ga verder naar stap 12)

_________________________________________________________________________________


12. U moet tenminste 4 weken voordat u de houtopstand gaat vellen een kapmelding indienen. Heeft u al een kapmelding ingediend?


Ja (Ga door naar stap 14)

Nee (Ga verder naar stap 13)

_________________________________________________________________________________


13. Dien een kapmelding in. U vindt een formulier hiervoor rechts op deze pagina. (Ga na het invullen van het kapformulier door naar vraag 14.)

_________________________________________________________________________________


14. Nadat u de kapmelding heeft ingediend bent u verplicht ten minste 4 weken te wachten met de kap. Er kunnen dringende redenen zijn waardoor u geen 4 weken wilt of kunt wachten. In dat geval kunt u een ontheffing aanvragen van de wachtverplichting. Wilt u een ontheffing aanvragen van de wachtverplichting?


Ja (Ga door naar stap 15)

Nee (Ga door naar stap 16)

_________________________________________________________________________________


15. Vul het aanvraagformulier in voor een ontheffing van de wachtverplichting. U vindt een formulier hiervoor rechts op deze pagina. (Ga na het invullen van het aanvraagformulier door naar vraag 16.)

_________________________________________________________________________________


16. Gaat u herplanten op dezelfde grond?


Ja (De herplant dient binnen 3 jaar na de melding van de kap plaats te vinden. Ga verder naar stap 17)

Nee (In bepaalde gevallen kunnen wij ontheffing verlenen om de te vellen houtopstand elders te compenseren. U dient in dat geval de houtopstand elders (bij voorkeur binnen de provincie Noord-Holland) te compenseren. Vul hiervoor het aanvraagformulier compensatie in. Dit kunt u vinden op onze website.

_________________________________________________________________________________


17. Binnen 3 jaar dient de teniet gegane houtopstand te worden herplant of elders te worden gecompenseerd. Indien u hiervoor meer tijd nodig heeft kunt u uitstel vragen. U vindt een formulier hiervoor rechts op deze pagina.

_________________________________________________________________________________


1 Van een wettelijke verplichting is sprake indien het vellen van houtopstanden is voorgeschreven in het kader van:

- passende maatregelen in het kader van art. 2.4 Wnb;

- voorschriften bij een vergunning ingevolge art. 2.7 Wnb;

- bij provinciale verordening van de vergunningplicht vrijgestelde activiteiten;

- ontheffingen van verboden ten aanzien van nesten, rustplaatsen of eieren van Vogelrichtlijn – en/of Habitatsoorten;

- een wegaanpassingsbesluit vastgesteld onder toepassing van de Spoedwet wegverbreding;

- een tracébesluit, vastgesteld onder toepassing van art. 13 lid 8 van de Tracéwet;