Drones

Met regelmaat willen mensen vliegen met een drone boven Natura 2000-gebieden. Dit kan zowel een recreatief karakter hebben, als bedrijfsmatig. Het vliegen met een drone boven een Natura 2000-gebied is in beginsel vergunningplichtig.

Vergunning aanvragen

Als u wilt vliegen met een drone binnen of boven een Natura 2000-gebied moeten de effecten daarvan op het Natura 2000-gebied ecologisch beoordeeld worden. Op basis daarvan kunt u een vergunningsaanvraag voor een Natura 2000-activiteit indienen. Bij een vergunningsaanvraag voor het vliegen met een drone moet u  de volgende stukken aanleveren:

- Vluchtplan met hierin tenminste:

  • Start- en landplek
  • Te vliegen route
  • Datum van vlucht
  • Duur en tijden van de vlucht
  • Type drone

 - Ecologische beoordeling

- Toestemming van de terreinbeherende organisatie (TBO) van het terrein waarboven gevlogen wordt

- Maatregelen die genomen worden om negatieve effecten op de natuur te voorkomen.

Het kan voorkomen dat tijdens de behandeling van de aanvraag om aanvullende informatie wordt gevraagd.

Procedure

Bij een vergunninaanvraag om te vliegen met een drone is het belangrijk een aantal punten rekening te houden. Ten eerste betekent het indienen van een aanvraag niet dat u kunt vliegen. Dat kan pas als u een vergunning heeft. Het is mogelijk dat de aanvraag geweigerd wordt. Daarnaast is het niet mogelijk om op korte termijn toestemming te geven. Een dronevlucht moet daarom ruim van tevoren gepland en geregeld worden.

Bij aanvragen voor een Natura 2000-actitiviteit is de uitgebreide procedure van toepassing. Dat houdt in dat de omgevingsdienst 26 weken de tijd heeft om een besluit te nemen. Het betekent ook dat er eerst een ontwerpvergunning wordt afgegeven, die 6 weken ter inzage ligt. Pas na deze inzagetermijn kan de definitieve vergunning afgegeven worden. Daarvan kan niet worden afgeweken. Een aanvraag moet daarom ruim voor de geplande vlucht worden ingediend. Als laatst kan het vliegen met een drone boven een Natura 2000-gebied kostbaar worden door de benodigde onderzoeken en de te betalen leges. Overwogen moet worden of deze kosten opwegen tegen het vliegen boven een Natura 2000-gebied.

Beheerplannen

In sommige beheerplannen is informatie opgenomen over het vliegen met drones. Meestal wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen recreatief en professioneel gebruik. Professioneel gebruik is gebruik door terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders. Voor dat gebruik van drones zonder verbrandingsmotor, is in sommige Natura 2000-gebieden geen vergunning nodig. Als dat zo is, is dat opgenomen in het beheerplan van het gebied. Deze uitzondering is er vanwege toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen. De dronegebruiker moet wel voldoen aan de zorgplicht vereisten in het kader van de Omgevingswet.

De beheerplannen zijn te vinden via deze website van de provincie Noord-Holland.

Toestemming terreinbeherende organisatie en no-fly zones

De Natura 2000-gebieden zijn vaak in beheer van terreinbeherende organisaties. Deze hebben meestal ook eigen regels over het vliegen met drones. Toestemming op basis van de Wet natuurbescherming betekent niet dat er ook toestemming is van de terreinbeherende organisatie. Wij adviseren u daar rekening mee te houden.

De regels van de terreinbeherende organisaties kunt u op de volgende websites vinden:

No fly zones

Naast regelgeving rondom de natuurwetgeving, bestaat er andere wet- en regelgeving rondom drones waaraan u moet voldoen. Ook zijn er no-fly zones, bijvoorbeeld rondom vliegvelden. Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites:

Soortenbescherming

Het is ook belangrijk rekening te houden met de soortenbescherming. Dat geldt zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. Bijna altijd zal het niet mogelijk zijn om toestemming te geven voor een flora- en fauna-activiteit, wegens het ontbreken van een wettelijk belang voor de meeste vluchten. Dan moet geborgd zijn dat er geen verboden worden overtreden. Meer algemene informatie over de soortenbescherming kunt u hier op onze website vinden onder Soortenbescherming.

Om begatieve effecten te voorkomen, kunnen onder andere de volgende maatregelen worden genomen:

  • Houd rekening met het broedseizoen. Met name in het broedseizoen zijn vogels extra kwetsbaar. Voor het broedseizoen kan geen vaste periode worden gehanteerd; het broedseizoen verschilt per vogelsoort en is afhankelijk van de meteorologische situatie. Geadviseerd wordt om vluchten in het broedseizoen te beperken.
  • Houd minimaal 50 meter afstand van gesloten vegetaties. Dat geldt in alle richtingen, zowel bij stijgen als landen, als bij het vliegen over deze vegetaties.
  • Vermijd groepen vogels. Stijg en land op minimaal 250 meter afstand van groepen vogels.
  • Vlieg in vloeiende lijnen. Maak geen onverwachtse bewegingen2, zoals plotseling dalen of abrupt stoppen.