Omgevingswet voor ondernemers

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort.

Voortaan kunt u op één plek kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor iedereen die activiteiten ontplooit in de fysieke leefomgeving in Nederland. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Let op! Als u in uw bedrijf niets verandert aan uw bedrijfsvoering, dan hoeft u in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en u hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht. Verandert er wel iets? U gaat bijvoorbeeld uitbreiden en wilt daarvoor een vergunning aanvragen, dan krijgt u wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doet u straks in het nieuwe Omgevingsloket.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt met name als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering. Bereid u voor op eventuele consequenties bij zo’n verandering. Bekijk hiervoor ook de diverse instructiefilmpjes en video’s . Er zijn ook scenario's waarbij u geen actie hoeft te ondernemen.

Verandert u niets aan uw bedrijfsvoering?

Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het in werking treden van de Omgevingswet niet direct iets te doen. Zo hoeven bedrijven voor een inrichting niet opnieuw een melding te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. Heeft u vóór 1 januari 2024 een vergunning ingediend en moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht.

Gaat u wel iets veranderen aan uw bedrijfsvoering?

Een bedrijf dat iets wil veranderen, moet nagaan of die verandering gevolgen heeft onder de Omgevingswet. Is er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of melding nodig voor een milieubelastende activiteit? Of gelden er milieuregels op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of het omgevingsplan van de gemeente?

Waar vindt u deze informatie?

In het nieuwe Omgevingsloket kunt u, vanaf 1 januari 2024, nagaan of er milieuregels gelden op grond van het Bal of het omgevingsplan. Hier kunt u ook nagaan of er een omgevingsvergunning of melding nodig is en welke informatieplichten gelden. Dit nieuwe Omgevingsloket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.

Kortere procedures

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure maximaal 8 weken met een mogelijkheid om éénmalig met 6 weken te verlengen. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Als de aanvraag niet compleet is, kan het bevoegd gezag de beslissing op de aanvraag aanhouden. In dat geval begint de termijn weer te lopen op de dag waarop de aanvraag is aangevuld en de aanhouding eindigt. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen.

De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. Deze nieuwe wet gaat als eerste gelden voor nieuwbouw van bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1 (bijvoorbeeld de bouw van eenvoudige bedrijfsgebouwen). Na een gewenningsperiode zullen ook verbouwingen onder gevolgklasse 1 komen te vallen (niet eerder dan 1 januari 2025).

Hoe veranderen de milieuregels?

Wat is de situatie vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet (voor 1 januari 2024)?

Voor de meeste bedrijven (circa 95 procent) staan de milieuregels in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ongeveer 5 procent van de bedrijven heeft een omgevingsvergunning voor het oprichten en exploiteren van de inrichting. Die bedrijven moeten, naast de vergunningseisen, soms ook nog aan milieuregels in het Activiteitenbesluit voldoen.

Wat verandert er ná inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024)?

Voor bedrijven staan ná inwerkingtreding van de Omgevingswet de milieuregels in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het omgevingsplan van de gemeente. Daarnaast gelden voor vergunningplichtige bedrijven de voorschriften die in de vergunning staan. Als u al een vergunning heeft en uw bedrijf blijft vergunningplichtig volgens het Bal, dan blijft deze vergunning voor uw bedrijf gelden.

Het begrip inrichting verdwijnt. Voortaan wordt er beoordeeld op milieubelastende activiteiten.

Voor bepaalde bedrijven, zoals de detailhandel en horeca, gaat het Bal niet gelden. Deze bedrijven zijn niet aangewezen als milieubelastende activiteit. Die bedrijven kunnen hun milieuregels terugvinden in het omgevingsplan van de gemeente. Die regels zijn op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, nagenoeg gelijk aan de milieuregels die nu voor deze bedrijven gelden in het Activiteitenbesluit.

Let op: bovenstaande wijzigingen kunnen voor alle gebieden gelden binnen de fysieke leefomgeving zoals bijvoorbeeld gezondheid en water. Informeer hiernaar bij uw contactpersonen bij uw gemeente, waterschap, provincie of omgevingsdienst.

Het nieuwe Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 komen de wetten en regels over de fysieke leefomgeving samen in een nieuw Omgevingsloket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten, het Omgevingsloket Online (ook wel OLO genoemd), het Activiteitenbesluit Internet Module (ook wel AIM genoemd) en Ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

In het Omgevingsloket komen wetten en regels over onze fysieke leefomgeving bij elkaar. Voor veel (bouw)projecten, die straks 'activiteiten' gaan heten, moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. Tot 1 januari 2024 doet u dat in het Omgevingsloket Online (OLO). Vanaf 1 januari 2024 dient u alle nieuwe vergunningaanvragen in via het nieuwe Omgevingsloket. Dat geldt ook voor meldingen voor zaken waar een meldingsplicht of informatieplicht voor bestaat.

In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project, of dat er een verbod geldt. Op basis van locatie en werkzaamheid én uw antwoorden op de vragen in de vragenboom wordt de plicht bepaald. Dat kan een, vergunningplicht, meldingsplicht, of informatieplicht zijn. Het kan ook zijn dat uw project vergunningvrij is en dat u geen vergunning hoeft aan te vragen. Daarnaast geldt altijd een algemene zorgplicht. De zorgplicht geldt voor iedereen en houdt in dat overheden, bedrijven én burgers samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving.

  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels voor een locatie gelden.
  • U kunt zien welke maatregelen en voorschriften er gelden bij milieubelastende activiteiten: dit zijn de Maatregelen op Maat.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u, vanaf 1/1/24 in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’ U kunt ook de instructiefilm bekijken.
Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

 

Meer informatie

Op onderstaande platforms kunt u terecht voor meer uitgebreide informatie over de Omgevingswet.