Privacyverklaring WPG

Privacyverklaring WPG

V 1.0 datum 13 februari 2024

In deze privacyverklaring laten wij zien op welke manier wij dagelijks omgaan met politiegegevens en privacy. De OD NHN gaat op een zorgvuldige en veilige manier om met politiegegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de manier waarop we politiegegevens verwerken en op welke wijze wij de privacy waarborgen, beschermen en handhaven.

Reikwijdte
OD NHN heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving op wetgeving met betrekking tot bouwen, milieu, water en ruimtelijke ordening. Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerkingen die worden uitgevoerd onder de Wet politiegegevens (Wpg).

Wat doet een boa?
Een boa bij de OD NHN is bevoegd te handhaven ten behoeve van een aantal aangewezen wetten die zich bevinden in de Domeinlijst II Milieu en Welzijn. Bij overtredingen treedt de boa handhavend op. Hiertoe verwerkt een boa bijzondere persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde). In dat geval is de Wpg van toepassing.

Doel en grondslag
Wij verwerken politiegegevens vanuit de Wpg voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden staan beschreven in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aanhet schrijven van een proces-verbaal als er een strafbaar feit is gepleegd. De grondslag, waarop de boa’s politiegegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting zoals beschreven in de Domeinlijst II Milieu en Welzijn. De boa’s verwerken politiegegevens op grond van:

   • Wetboek van Strafvordering;
   • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Categorieën van politiegegevens
Bij het aanzeggen van een proces-verbaal verzamelen wij contactgegevens, geboorteplaats en datum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs en nummer. Bij het signaleren van overtreders, het opsporen van daders van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten, maken wij ook gebruik van camerabeelden.

Bewaartermijn
De OD NHN hanteert als bewaartermijnen voor strafrechtelijke gegevens in de Wpg vermelde termijnen.

Inzage in de politiegegevens
Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht. Bij het aanzeggen van een proces-verbaal controleren wij uw gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP).

Soms is het nodig dat de OD NHN uw politiegegevens aan derden verstrekt, dat is dan in het kader van een opsporingsonderzoek. Daarnaast delen wij bij uitzondering uw gegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de OD NHN gegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd.

Rechten
Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft het recht om de politiegegevens die de OD NHN onder de Wpg van u verwerkt te bekijken. U kunt daarvoor een schriftelijk overzicht indienen bij de OD NHN . Als uw politiegegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn, kunt u de OD NHN vragen uw politiegegevens aan te passen. Daarnaast kunt u politiegegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw politiegegevens. Ook kunt u in bezwaar of beroep gaan tegen het opstellen van een proces-verbaal en de opgelegde boete. U ontvangt van ons bericht als er is voldaan aan uw verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van uw gegevens.

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als:

 • Het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • Dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • De openbare veiligheid in het geding is;
 • De rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • De nationale veiligheid in het geding is;
 • De OD NHN de wettelijke plicht heeft deze politiegegevens gegevens te bewaren;
 • Het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u uw verzoek per e-mail aan te leveren en moet het de volgende gegevens te bevatten:

 • Of het een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of afscherming betreft;
 • De plaats waar de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld;
 • De datum en het tijdstip waarop de boa zijn ambtelijke bevinding heeft vastgesteld;
 • De omschrijving van de vastgestelde overtreding;
 • Uw achternaam;
 • Al uw voornamen voluit;
 • Uw adres met postcode en Uw woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw emailadres;
 • Een duidelijk leesbare kopie van uw identiteitsbewijs (bijv. uw rijbewijs, paspoort of uw verblijfsdocument IND).

De kopie van uw identiteitsbewijs wordt gevraagd om te voorkomen dat een ander toegang zou kunnen vragen tot uw gegevens en wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of afscherming van uzelf afkomstig is. De kopie wordt direct na controle vernietigd. U kunt hiervoor ook de app kopieID van de rijksoverheid gebruiken. Zie voor verzending onderaan onze contactgegevens.

Klacht indienen
We gaan ervan uit dat we er samen uitkomen. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Contactgegevens Bezoekadres

Dampten 2, 1624 NR Hoorn

Functionaris gegevensbescherming

Postbus@odnhn.nl

Postadres

Postbus 2095, 1620 EB Hoorn

Direct contact

088-10 21 300
Contact - OD NHN