Forse uitbreiding RUD NHN met overdracht extra provinciale taken

Op 28 augustus 2015 heeft het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de overdracht van een aantal belangrijke provinciale taken naar de RUD NHN goedgekeurd. De voorzitter van het Algemeen bestuur RUD NHN, Sigge van der Veek, reageerde enthousiast; ‘We zijn pas in 2014 als kersverse organisatie gestart aan de Dampten 2 in Hoorn. Het feit dat we deze extra taken krijgen toebedeeld spreekt niet alleen van een groot vertrouwen in de organisatie maar het is ook fantastisch voor de regio’.

Op 28 augustus 2015 heeft het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de overdracht van een aantal belangrijke provinciale taken naar de RUD NHN goedgekeurd. De voorzitter van het Algemeen bestuur RUD NHN, Sigge van der Veek, reageerde enthousiast; ‘We zijn pas in 2014 als kersverse organisatie gestart aan de Dampten 2 in Hoorn. Het feit dat we deze extra taken krijgen toebedeeld  spreekt niet alleen van een groot vertrouwen in de organisatie maar het is ook fantastisch voor de regio’.

De provinciale taken

In het RUD NHN kantoor werken 130 specialisten onder 1 dak samen, waaronder bodemspecialisten, handhavers, vergunningverleners, juristen, klimaatspecialisten en geluidsspecialisten. Dit aantal zal met de komst van de extra provinciale taken fors groeien. De RUD NHN voert in opdracht van 17 gemeenten en de provincie NH milieutaken uit. Het werkgebied strekt zich uit van Castricum naar Enkhuizen tot aan het puntje van Texel. Met de komst van de provinciale taken zal dit gebied zelfs voor bepaalde taken uitgebreid worden tot geheel Noord-Holland.

 

Het gaat om vergunningsverlening, toezicht en handhaving  op het gebied van de Natuurbeschermingswet, Flora- & Faunawet, Boswet, Natuurschoonwet, Provinciale Milieuverordening stiltegebieden en Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Daarnaast worden ook de vergunningverlening bodem en handhaving wegen & vaarwegen bij de RUD NHN ondergebracht. Een voorbeeld van de provinciebrede taken die overkomen naar de RUD NHN is de controles op zwemwater. De waterkwaliteit van openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden, bijvoorbeeld in hotels, sauna’s en op campings, wordt gecontroleerd. Ook wordt de kwaliteit van bijvoorbeeld recreatieplassen en het ijsselmeer jaarlijks van 1 mei tot 1 oktober beoordeeld. Voldoet het water niet, dan treden de handhavers op. Een ander voorbeeld is de vergunningverlening en handhaving op de Natuurbeschermingswet. Er wordt gekeken of activiteiten, zoals het bouwen van een stal of het organiseren van een evenement, geen negatieve gevolgen heeft voor de Natura 2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten in de provincie Noord-Holland.

 

Vanaf 1 januari 2016 zullen hoog gekwalificeerde specialisten met ruime ervaring de overstap maken van de provincie Noord-Holland naar de RUD NHN. Dit vindt plaats in twee fases om de uitbreiding van de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Per 1 juli 2016 heeft de regio Noord-Holland Noord een sterke en solide uitgebreide uitvoeringsdienst op het gebied van milieu. ‘Straks hebben we, tezamen met de reeds aanwezige medewerkers, een scala aan specialisten in huis die dichtbij de burgers en bedrijven staan. Dit maakt een integrale en doeltreffende aanpak mogelijk van natuur- en milieuvraagstukken’, licht RUD NHN directeur André Bouwens toe. ‘Wij zijn heel blij met deze ontwikkelingen. Het brengt namelijk niet alleen veel kwaliteit naar onze regio maar ook werkgelegenheid’.

 

Vergunnings- en handhavingstaken naar omgevingsdiensten

In 2012 droeg de provincie al een aantal taken over aan vier omgevingsdiensten; de RUD NHN, OD NZKG, ODIJmond en de OFGV. Toen gaf GS nadrukkelijk aan dat zij er op dat moment voor koos om de VTH-plustaken als provincie zelf uit te willen blijven voeren, maar dat zij dit besluit uiterlijk in 2015 wilde heroverwegen aan de hand van de ontwikkelingen van de RUD’s. De provinciale VTH-plustaken zijn de vergunnings- en handhavingstaken, die op dit moment door de provincie worden uitgevoerd. Dat zijn vergunningen bodem, vergunningen Natuurschoonwet, Provinciale Milieuverordening (PMV) Stiltegebieden, Rioleringen en PMV Sportmotoren èn vergunningen en handhaving in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet, de Boswet, de PMV aardkundige monumenten, de PMV Grondwaterbeschermingsgebieden, de Ontgrondingenwet, wegen-en vaarwegen, de Waterwet (grondwateronttrekking, warmte koude opslag), WHVBZ (zwemwater), RBML (luchtvaart) en het vuurwerkbesluit. Gedeputeerde Staten heeft op 24 augustus een voorgenomen besluit genomen over het uitplaatsen van deze. GS neemt een definitief besluit over deze uitplaatsing in september.