Nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Heiloo

Vanaf donderdag 9 juni 2016 is de nieuwe subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in de bestaande woningbouw open voor woningeigenaren in de gemeente Heiloo.

Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen vernieuwd

In november 2015 is de vorige subsidieregeling voor het verduurzamen van bestaande woningen gestopt. Het kan een succes genoemd worden: ruim 280 inwoners hebben er gebruik van gemaakt. De € 100.000 uitgekeerde subsidie van gemeente en provincie leidde tot een ruim achtvoudige investering in voornamelijk isolatiemaatregelen. Dat komt neer op een reductie van de CO2-uitstoot van 263 ton per jaar.

De regeling wordt nu in gewijzigde vorm verlengd tot 31 december 2017, met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2015. Hiervoor is door de gemeente € 80.000,- ter beschikking gesteld. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 10% van de gemaakte kosten voor een enkele maatregel, en in totaal 15% voor meerdere maatregelen gezamenlijk. Het gaat dan om dak-, vloer-,bodem-, spouw- en massieve muurisolatie, HR++-glas, thuisaccu voor zelf opgewekte elektriciteit, vloer- of wandverwarming en warmteterugwinning van douchewater.

Hoe aanmelden voor subsidie?

De behandeling van de aanvragen wordt gedaan door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (de RUD). Door middel van een ingevuld aanvraagformulier kan daar een voorgenomen duurzaamheidsmaatregel worden aangemeld. Bij akkoord wordt dan een subsidiereservering gedaan. Ook kan bij de RUD advies worden ingewonnen. Na voltooiing van het werk en na een controle op factuur en betalingsbewijs wordt de subsidie uitgekeerd. Een aanvraag achteraf is ook mogelijk, mits uitgevoerd in de looptijd van de regeling. Aanvraagformulieren zijn te downloaden op de website van de RUD. Daar is ook de integrale tekst van de regeling te vinden met daarin een overzicht van alle lopende subsidieregelingen voor het verduurzamen van bestaande woningen.

De regeling past in de landelijke en regionale klimaatopgave, en maakt deel uit van het Heilooër Duurzaamheidsbeleid zoals vastgesteld in april 2016.