Herziening PAS leidt tot wijzigingen in depositie- en ontwikkelingsruimte

Op 17 maart 2017 is de partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in een aantal PAS-gebieden gewijzigd. Dit heeft onder andere gevolgen voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Hoe dit verschil uitpakt, varieert per PAS-gebied, maar over het algemeen is de ruimte kleiner geworden.

 

Aanleiding van de partiële herziening PAS zijn drie wijzigingen: actualisatie met het model dat de depositie voor stikstof berekent, verwerking van de meest recente cijfers over de uitstoot van stikstof en de geactualiseerde lijst met prioritaire projecten  [link naar nieuwe lijst prioritaire projecten]. De beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte is op basis van deze nieuwe cijfers herberekend met AERIUS Monitor 2016.

 

Ook de verdeling van de beschikbare ruimte voor prioritaire projecten, meldingen en overige projecten is opnieuw berekend. Daarbij is rekening gehouden met alle al afgegeven vergunningen en alle ontvangen meldingen.

 

Wat betekent dit voor de vergunningverlening onder de PAS?

Voor de gebieden waarvan de grenswaarden is verlaagd, kunnen geen meldingen meer worden gedaan. Vergunningverlening blijft wel mogelijk in deze PAS-gebieden mits er voldoende ontwikkelingsruimte is voor een activiteit die hier beroep op doet.

 

Voor de delen van PAS-gebieden waar de ontwikkelingsruimte volledig is uitgegeven, zullen er in deze helft van de PAS-periode geen vergunningen meer worden verleend. Let op, er kunnen nog wel vergunningen verleend worden voor het feitelijk gebruik. Voor deze vergunningen is namelijk geen ontwikkelingsruimte nodig (http://pas.bij12.nl/content/uitgangssituatie-en-feitelijk-gebruik). Voor prioritaire projecten kunnen ook nog vergunningen worden verleend en meldingen worden gedaan, omdat hiervoor apart ruimte is gereserveerd.

 

Hieronder wordt aan de hand van een tabel aangegeven voor welke PAS-gebieden binnen Noord-Holland de grenswaarde verlaagd is van 1 mol/ha/jaar naar 0,05 mol/ha/jaar. Ook wordt in de tabel aangegeven voor welke PAS-gebieden lokaal de ontwikkelingsruimte volledig uitgegeven is en vergunningverlening, waarbij ontwikkelingsruimte nodig is, tot 1 juli 2018 niet mogelijk is. U kunt met AERIUS Calculator een berekening doen om te kijken of er nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor uw project.

 

 

Natura 2000-gebied PAS

Grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol/ha/jr

Vergunningverlening mogelijk?

Zwanenwater & pettemerduinen

Ja

ja

Schoorlse Duinen

Ja

ja

Noordhollands Duinreservaat

Ja

ja

Eilandspolder

Ja

ja

Oostelijke Vechtplassen

ja

ja

Duinen en Lage Land Texel

ja

Gedeeltelijk niet, check met AERIUS Calculator

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

nee

Gedeeltelijk niet, check met AERIUS Calculator

Duinen en Den Helder Callantsoog

ja

ja

Waddenzee

ja

ja