Startbijeenkomst 'Verkenning circulaire economie in Noord-Holland Noord'

Vrijdag 1 december is de startbijeenkomst gehouden van de verkenning “Kansen voor een circulaire economie in Noord-Holland Noord”. Dit is een van de vijf actiepunten uit het Actieprogramma Duurzaamheid Noord-Holland Noord (NHN). Ruim 30 vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en (semi) overheidsorganisaties zijn geïnformeerd over een aantal lopende activiteiten en de wijze waarop het verkennende onderzoek naar kansrijke circulaire afval/grondstoffen zal worden uitgevoerd.

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de partijen die tijdens de startbijeenkomst aan het woord kwamen.

 1. Programma kick-off 01-12-2017
 2. Provincie NH
 3. HVC
 4. InVesta
 5. GreenPort NHN
 6. Circle Economy

Wilt u graag betrokken worden bij dit onderzoek, stuur dan een e-mail naar: Piet Wildschut adviseur duurzaamheid bij de Regionale Uitvoeringsdienst NHN: pwildschut@rudnhn.nl

 

Achtergrond /motivatie verkennend onderzoek grondstofstromen in Noord-Holland Noord

In het Actieplan Duurzaamheid Noord-Holland Noord is als een van de 5 actiepunten opgenomen 'het ontwikkelen van een circulaire economie in 2050'. Om hiermee zinvol en pragmatisch te starten zullen eerst een aantal zaken beantwoord moeten worden:

 • In welke gebieden binnen NHN is welke bedrijvigheid, met welke grondstofstromen, in welke volumes?
 • Hoe kunnen grondstofstromen die nu vanuit deze regio naar elders gaan, in deze regio hergebruikt worden?
 • Wat zijn dan de kansrijke stromen voor opschaling, koppeling van vraag en aanbod of nieuwe opwerkingstappen?
 • Welke nieuwe bedrijvigheid zou hierdoor in de regio kunnen ontstaan? 

Gemeenten krijgen inzicht in de instrumenten om bij te dragen aan volume-opschaling, bijvoorbeeld het faciliteren van de (tijdelijke) teelt van biogewassen in de regio als grondstof voor lokale duurzame productie, steun verlenen aan een sorteerstraat of een inspanning verlenen om een minimaal volume ingezamelde kunststof te realiseren, duurzaam slopen en hergebruik van materialen of circulair inkopen en aanbesteden.

Bij dit onderwerp is een tweetal acties geformuleerd:

 • Actie 1.1: Onderzoek naar grondstoffenstromen (ex biomassa).
 • Actie 1.2: Onderzoek naar de biomassastromen.

Biomassa is als aparte stroom genomen omdat de regio een groot landbouw areaal en bedrijvigheid heeft waar biomassa in om gaat. Ook is bekend dat een aantal partners onderzoek heeft gedaan naar de beschikbaarheid van biomassa en de mogelijkheid van inzet daarvan. De indruk is dat er geen totaal regionaal overzicht is waarin deze onderzoeksresultaten met elkaar verbonden worden. Deze actie moet ertoe leiden dat duidelijk wordt welke stromen waar en wanneer beschikbaar (aanbod van biomassa) zijn en ook daadwerkelijk te benutten zijn. Daarbij moet in ieder geval rekening gehouden worden met het agrarisch circulair ondernemen (bv inzet op eigen bedrijf voor bodemverbetering) en overige relevante ontwikkelingen en trends voor inzet van biomassa (nu veel focus op verkrijgen van bio-energie, maar in de toekomst eerst een hoogwaardiger verwerking). 

Waarom op NHN niveau ? 

NHN lijkt een goed niveau om grondstofstromen te kunnen bundelen, de drie afzonderlijke regio’s zijn daarvoor te klein. Het is een vervolgstap op het onderzoek van de Provincie Noord Holland (zie onderstaand) waarbinnen concrete activiteiten kunnen worden uitgewerkt. En het kan aansluiten op de ontwikkelingen en aanpak in de Metropoolregio Amsterdam. Een aanpak op (boven)regionale schaal sluit ook aan bij de aanbevelingen uit het rapport “Circulaire Economie” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (juni 2015).

Onderzoek Verkenning kansrijke grondstofstromen

De eerste onderzoeken op beide acties richten zich op voortzetten / ontdekken en ontwikkelen van kansrijke regionale pilots,  die na succes, kunnen worden uitgerold op meer plaatsen in NHN. De intentie is voor de regio kennis en onderzoek resultaten te bundelen en daaruit zichtbare initiatieven (door) te ontwikkelen om daarmee het proces richting circulaire economie te versnellen: aanjagen werkgelegenheid, bedrijvigheid en innovatie. Daarbij zal verdere samenwerking worden gezocht met partijen als de Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Greenport, SeedValley, PWN, HHNK en HVC, waarbij dit onderwerp ook op de (uitvoerings-)agenda staat.

Plan is om in maart 2018 op basis van de nadere inventarisatie een keuze te maken van de kansrijk (sub)grondstofstroompilots die opgepakt of voortgezet worden.