PAS-uitvoering kan door na uitspraak Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof accepteert een systeem als dat van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bij het toestaan van projecten. Projecten kunnen nog steeds een beroep doen op het PAS. Dat concluderen de ministeries van LNV, IenW en Defensie en de provincies na bestudering van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof deed zijn uitspraak op 7 november jl. in antwoord op vragen van de Raad van State over het PAS.

Er blijven zware eisen gelden voor de onderbouwing van het PAS. Het is nu aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om te beoordelen of het PAS aan deze eisen voldoet. De Raad van State heeft aangekondigd op 14 februari 2019 een zitting te houden en daarna een definitieve uitspraak te doen over de toepassing van het PAS. De besluitvorming op basis van het PAS kan worden voortgezet, omdat de uitspraak van het Europese Hof op zichzelf geen reden vormt voor opschorting.

In afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State blijven de PAS-partners terughoudend met het uitgeven van ontwikkelingsruimte. Zoals in juli van dit jaar al is aangegeven, wordt daarom de resterende 40% vrije ontwikkelingsruimte vooralsnog niet beschikbaar gesteld. Dat betekent dat voorlopig alleen in die gebieden waar nog een deel van de reeds beschikbaar gestelde 60% vrije ontwikkelingsruimte over is, vergunningen kunnen worden verleend.

Daar waar die ruimte op is, worden geen vergunningen meer verleend die een beroep doen op ontwikkelingsruimte. Dit geldt niet voor prioritaire projecten, omdat daarvoor apart ruimte is gereserveerd.

De ministeries en de provincies werken als PAS-partners samen met natuurorganisaties en ondernemers aan sterkere natuur, minder stikstof en ruimte voor economische ontwikkelingen. Het programma omvat bronmaatregelen om stikstofemissie omlaag te brengen en herstelmaatregelen om natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof.

De Raad van State stelde in mei 2017 zogenoemde prejudiciële vragen over het PAS aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Zij verzocht het Hof daarbij nadrukkelijk de vragen met voorrang te behandelen, vanwege de grote gevolgen voor de economie en de natuurgebieden in Nederland. De Raad van State en de rechtbanken hebben op dit moment meer dan 200 zaken in behandeling. Zij hielden de behandeling aan in afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof van Justitie.


Bekijk de brief die minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees ook: veelgestelde vragen en antwoorden over het Programma Aanpak Stikstof.

Bron: Bij12