Voorlichting door de Raad van State over de drempelwaarde Stikstof

Om een drempelwaarde voor stikstofdepositie te kunnen invoeren – zodat projecten in sectoren die weinig uitstoten zonder vergunning door kunnen gaan – moeten veel maatregelen getroffen worden. Uit dit pakket maatregelen moet volgens de Raad van State blijken dat de aanpak geloofwaardig en effectief is, en dat deze de schade aan de natuur daadwerkelijk herstelt.

Adviesvraag kabinet
Zoals in de Kamerbrief van 4 oktober terug te lezen is, heeft het kabinet de Raad van State recentelijk voorlichting gevraagd over een drempelwaarde voor stikstofdepositie. Het doel van deze adviesvraag was het vergaren van meer kennis over de voorwaarden waaronder een drempelwaarde voor stikstofdepositie gerealiseerd kan worden. Inmiddels heeft de Raad van State dit advies gegeven.


Gebiedsgerichte vrijstellingen
Als besloten wordt een drempelwaarde in te voeren, dan moeten er voldoende, ecologisch onderbouwde maatregelen per Natura 2000-gebied worden uitgewerkt. Meer dan alleen maatregelen die de bij elkaar opgetelde stikstofdepositie van vrijgestelde maatregelen compenseren. Reden hiervoor is dat de staat van de natuur sterk verschilt per gebied. Op deze manier kan er een wetenschappelijke, geloofwaardige en effectieve onderbouwing komen voor een drempelwaarde. Dit kan vorm krijgen in een algemene vrijstelling of vrijstelling per gebied van de vergunningplicht. Belangrijk hierbij is dat deze vrijstellingen voldoen aan de eisen vanuit de Habitatrichtlijn, die ervoor is om natuurgebieden in Nederland te beschermen.


Grensregio’s minder mogelijkheden voor drempelwaarde
Grensregio’s die kampen met stikstofdepositie uit het buitenland, zullen minder makkelijk hun stikstofdepositie kunnen terugdringen. Toch moet, ondanks het feit dat deze stikstof uit buitenlandse activiteiten voortkomt, onze natuur hiertegen beschermd worden, aldus de Raad van State. De mogelijkheden voor een drempelwaarde zijn in de grensregio’s daarom minder groot.


Kabinet informeert in december
Het kabinet betrekt de aandachtspunten van de Raad van State bij de verdere uitwerking van de mogelijkheden voor een drempelwaarde. Hierover communiceert het Rijk volgende maand richting de Tweede Kamer.


Bijbehorende documenten

Bron: BIJ12