Extern salderen en verleasen nog niet opengesteld in Noord-Holland

Hoe kan men aan de benodigde stikstofruimte komen als een bedrijf wil uitbreiden of iemand een project wil uitvoeren? Die stikstofruimte kan vrijkomen door twee instrumenten: extern salderen en verleasen.

Extern salderen en verleasen zijn twee instrumenten die het voor de korte termijn mogelijk maken om stikstofruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe woonwijk, fabriek of weg zijn. Bij extern salderen komt altijd 30 procent van de stikstofruimte ten gunste van de natuur.

veehouderijbedrijven

Tot op heden is extern salderen met veehouderijbedrijven (met dieren waarbij sprake is van dier- en fosfaatrechten) niet toegestaan. Samen met de elf andere provincies heeft de provincie Noord-Holland afgesproken dat elke provincie tussen september en november 2020 zelf beslist om extern salderen en verleasen met veehouderijbedrijven open te stellen. Noord-Holland is hierover in gesprek met de verschillende sectoren. De provincie wil de uitkomsten van deze gesprekken gebruiken om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.

Zo lang de instrumenten extern salderen en verleasen met veehouderijen niet zijn opengesteld, kan de omgevingsdienst geen nieuwe vergunningen afgeven, waarbij extern salderen of verleasen met veehouderijbedrijven aan de orde is.    

Extern salderen

Bij extern salderen neemt een initiatiefnemer permanent de ruimte over die ontstaat door beëindiging van een stikstofemissie-veroorzakende activiteit op een andere locatie. De activiteit die (deels) stopt noemen we de saldogever. De initiatiefnemer die de ruimte benut is de saldonemer. Omdat het doel een daling van stikstofdepositie is, mag de saldonemer maximaal 70 procent van de ruimte benutten; de resterende 30 procent draagt bij aan een depositiedaling voor de natuur.

Voorbeeld: een stoppend agrarisch bedrijf verkoopt de stikstofruimte die zij gebruikt aan de initiatiefnemer van een (wegen-)bouwproject. De extra uitstoot die het bouwproject zou opleveren wordt verrekend met de emissiedaling door het stoppen van de agrariër, waardoor het bouwproject kan worden uitgevoerd. De initiatiefnemer is overigens verplicht om de officiële berekening in de AERIUS Calculator (een landelijk rekeninstrument om de stikstofdepositie van een activiteit te bepalen) te laten uitvoeren. Daarbij behoort hij 30% van de berekende stikstofstofruimte af te dragen aan de natuur.  

Verleasen

Verleasen betekent dat een initiatiefnemer de benodigde stikstofruimte tijdelijk overneemt van een andere partij. Daarbij gaat het om projecten met een tijdelijke depositie van stikstof.

Voorbeeld: een agrarisch bedrijf heeft een vergunning voor 150 koeien, maar houdt 50 koeien minder dan gepland. Een initiatiefnemer kan de niet-gebruikte stikstofruimte voor zijn project gebruiken. Dat mag voor projecten die tijdelijk extra stikstofuitstoot hebben, bijvoorbeeld bij de aanleg van windmolens, zonnepanelen of woningen. Is het project afgerond dan gaat die stikstofruimte weer terug naar het agrarische bedrijf, die dan weer de mogelijkheid heeft binnen zijn vergunning uit te breiden.  

Bij verleasen kan de saldogever na voltooiing van de activiteit, waaraan de stikstofruimte is verleased, de betreffende ruimte zelf weer 100 procent gebruiken. Hierdoor neemt de stikstof in de natuur per saldo niet af.