Intensiever toezicht bij Natura2000-gebieden na overtredingen kitesurfers

De komende periode houdt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) extra toezicht bij kitesurflocaties die zijn gelegen in Noord-Hollands Natura 2000-gebied. Bij kitesurfen buiten de officieel aangewezen locaties, of buiten het afgezette gedeelte van een officiële locatie, wordt handhavend opgetreden en riskeren kitesurfers een boete.

Aanleiding hiervoor vormden kitesurfers die zich de afgelopen periode niet aan de geldende regels hielden. Jeroen Vogel, manager Toezicht en handhaving bij de OD NHN: “Wij hebben meerdere meldingen ontvangen dat kitesurfers in Natura 2000-gebied zich niet aan de regels hielden. Dit was het geval bij Den Oever Zuiderhaven, Den Oever richting Vattrop (Waddenzee) en langs de Oostkant bij Texel, bij Prins Hendrikzanddijk/Ceres en ter hoogte van bij Paal 33. Hier kitesurfte diverse mensen op een niet officieel aangewezen kitesurfplek. Ook bij Medemblik hebben wij geconstateerd dat diverse kitesurfers buiten de officieel aangewezen locatie kitesurften. “

Handhaving voor behoud van natuurgebied en soort
Vogel vervolgt: “In opdracht van provincie Noord-Holland zien onze handhavers erop toe dat de regels en voorschriften uit de Wet natuurbescherming worden nageleefd. Als zij constateren dat kitesurfers in overtreding zijn omdat ze zich bevinden buiten het afgezette gedeelte, of in een niet officieel aangewezen kitesurflocatie in Natura 2000-gebied, dan kunnen zij daar een proces-verbaal tegen opmaken en een boete opleggen.
Dat doen ze niet voor niets: op dit moment is het broedseizoen en hebben veel watervogels nesten in de oeverzones langs het water. Door het verstoren van deze broedende vogels kan broedsucces uitblijven. Het verstoren van (broedende) vogels is een strafbare overtreding onder de Wet natuurbescherming.”

Het zijn overigens niet alleen de regels uit de Wet natuurbescherming die met voeten worden getreden, ook het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) kent regels die lang niet altijd goed worden nageleefd. Vogel: “Onze handhavers staan daarom in nauw contact met andere handhavingspartners, zoals de politie, gemeenten, Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV, die ook hierop handhavend kunnen optreden. Daarnaast is er contact met de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV). Zij hebben ons ook gevraagd meer aandacht aan het kitesurfen buiten de kitesurfzones te geven. Dat de regels worden nageleefd is voor hen van belang omdat zij niet willen dat kitesurfers de broedende watervogels verstoren en juist in overleg zijn met de provincie om het aantal kitesurflocaties te verbeteren en/of uit te breiden.”

Officiële kitesurflocaties in Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden
In de Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden mag je alleen kitesurfen op officieel daarvoor aangewezen plekken. Deze plekken zijn vanuit de Wet natuurbescherming of Natura 2000-beheerplannen speciaal aangewezen met het doel om bijvoorbeeld kitesurfrecreatie te kunnen toestaan, maar tegelijkertijd zo goed mogelijk de instandhouding van een Natura 2000-gebied of soort te kunnen waarborgen.

In de Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden IJmeer, Markermeer, IJsselmeer en de Waddenzee mag je daarom alleen kitesurfen op de officiële locaties van Medemblik, Schellinkhout, Edam Noord, Warder, Hemmeland (Monnickendam), Muiderberg en Dijkmanshuizen op Texel.

Op deze locaties wordt met een fysieke begrenzing in het water (drijflijnen of boeien) aangegeven waar je veilig en verantwoord kunt kitesurfen. Buiten deze locaties ben je als kitesurfer in overtreding.

In het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone zijn meer officiële kitesurflocaties: de Razende Bol  (Texel), Huisduinen- strandslag Badhuisstraat, Petten - ter hoogte van de Pettemer Zeewering, Callantsoog - strandslag Seinpost, Camperduin, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Bergen aan Zee.

De exacte begrenzing van deze kitesurflocaties in de Noordzeekustzone en de lokale bepalingen voor het kitesurfen worden vermeld in de desbetreffende gemeentelijke APV en/of lokale bepalingen van strandbeheerders.