Dynamiek in de politiek; RUD NHN is overal klaar voor

De verkiezingen op 20 maart hebben een verandering opgeleverd op de politieke kaart. De stormachtige opkomst van Forum voor Democratie en duurzaamheid als nieuw topic zijn effecten van het maatschappelijke debat. De dynamiek in de gemeentelijke en provinciale politiek ten gevolge hiervan heeft ongetwijfeld gevolgen voor de kijk op verbonden partijen als de RUD NHN, die eigendom is van gemeenten en provincie. Wij staan klaar om tegemoet te komen aan oude en nieuwe eisen.

Rob van Doorn

In deze nieuwsbrief gaan we in op een opvallende ontwikkeling in het meldingenregister van gemeenten en RUD NHN, het laagfrequent geluid. Het leidt tot klachten van bewoners en de wens is groeiend om hier wat aan te doen. Wij dragen bij wat we kunnen om de oorzaak bloot te leggen en verstaan ons onder meer met de GGD. Het belangrijkste in dit stadium is om informatie te geven.

Grip en begrip

Governance is het mooie woord waarmee we de bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten, provincie en verbonden partijen benoemen. In het kader van de lustrumviering brachten we in onze regio actieve bestuurders bijeen om over de onderlinge verhoudingen te spreken. Belangrijke conclusie was dat het belangrijk is en blijft om met elkaar in gesprek te zijn over wederzijdse afhankelijkheden en verwachtingen. Ken uw partner; dan ontstaat grip met begrip voor elkaar.

Geluidsanering

Er vindt een flinke verhoging plaats van de subsidiebudgetten voor geluidsanering en de bedragen om de voorbereidingen voor gevelisolatie mogelijk te maken. Het overheidsbeleid is er niet alleen op gericht om het ontstaan van geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om bestaande situaties van geluidshinder aan te pakken. Deze situaties vallen onder de noemer sanering verkeerslawaai.

Duurzaamheid

Ook in deze nieuwsbrief een uitgebreid interview met een oudgediende binnen ons bestuur, Theo Groot, wethouder in Hollands Kroon. Theo gaat in op de rol van de RUD NHN in de regio, spreekt zich uit over de brede ontwikkeling naar meer duurzaamheid en verklaart zich als portefeuillehouder tevreden met het feit dat onze organisatie financieel gezond is.

Veel leesplezier!