Team Natuurbescherming vergroot kennis constant

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord huisvest sinds juli 2016 de afdeling Regulering Leefomgeving, team Natuurbescherming. Dit team  vergunningverleners is verantwoordelijk voor de Natura 2000-gebieden en de beschermde soorten binnen de provincie. Zij reguleren dit via vergunningen en ontheffingen, of weigeringen hiervan.

Een wetswijziging in 2017 zorgde ervoor dat de verantwoordelijkheden van het  team Natuurbescherming flink zijn toegenomen en het aantal collega’s is uitgebreid. Ook de stikstofcrisis raakt het team Natuurbescherming in het hart, omdat de vergunningen hiervan grotendeels door hen worden afgegeven.
Bureau met computerscherm in akkerveld
Veranderende regelgeving en de complexiteit van de Wet natuurbescherming vergen constante bijscholing van de teamleden. Zo kunnen zij hun expertise nog meer uitbreiden en bijschaven, waardoor de juiste beslissingen worden genomen.

Experts op deelgebieden
Cursussen worden dan ook volop gevolgd om bij te blijven en de kennis te vergroten. De kennis wordt nog meer verdiept door specialisatie op het gebied van een diersoort of door het doorgronden van een specifiek habitattype binnen een Natura 2000-gebied.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er binnen het team veel experts zijn op verschillende deelgebieden. Gebiedsbescherming is er daar een van en ziet toe op de bescherming van de Natura 2000-gebieden, zoals bijvoorbeeld Het Zwanenwater &  Pettemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat.

Daarnaast is ook Beheer en Schade een onderdeel van de Wet natuurbescherming. Bij dit vakgebied kijkt men onder andere naar het beheer van ganzen die schade veroorzaken aan gewassen, konijnen die sportvelden vernielen, maar ook de veiligheid rondom Schiphol met betrekking tot rondvliegende vogels.

Ook beschermde soorten zoals vleermuizen, vogels, waterspitsmuizen en rugstreeppadden krijgen de onverdeelde aandacht. Bij ruimtelijke ingrepen zijn deze dieren beschermd en moeten zogeheten mitigerende en/of compenserende maatregelen worden getroffen om de staat van instandhouding te waarborgen.

Altijd in ontwikkeling
Team Natuurbescherming probeert zich constant te bewapenen met de beste kennis door ieder jaar weer verder te ontwikkelen. Want juist in dit werkveld, waar vaak niet slechts één oplossing de goede is en diverse meningen van verschillende experts als juiste worden beschouwd, is het zaak een team met stevige professionals deze keuzes te laten maken.

Bovendien kan iets wat enkele jaren geleden nog gold als beste oplossing voor een vraagstuk, vandaag de dag, dankzij nieuwe onderzoeken en technieken, in een volkomen ander licht komen te staan.

Het mag duidelijk zijn: binnen de afdeling Regulering Leefomgeving, team Natuurbescherming is men nooit uitgeleerd!