Geluidzone industrieterrein krijgt nieuwe rekenmethode

De huidige regelgeving voor geluid bij gezoneerde industrieterreinen verandert onder de Omgevingswet. De grootste wijziging is het veranderen van de toegepaste rekenmethode.

In Nederland zijn er bepaalde bedrijventerreinen die speciaal zijn ingericht om (meer) geluid te maken; dit zijn geluidgezoneerde industrieterreinen. Op een gezoneerd industrieterrein staan bedrijven die relatief veel lawaai maken. Deze bedrijven mogen gezamenlijk niet meer geluid maken dan de geldende geluidnorm in die zone.

ImissiepuntenKoeien in het veld met een fabriek op de achtergrond

Met de komst van de Omgevingswet en omgevingsplannen krijgt het zonebeheer een andere invulling en uitwerking. De zonegrens wordt samengesteld door verschillende geluidspunten: imissiepunten. Deze immisiepunten hebben een maximum aan hoeveel geluid ze mogen geven.

De berekening van de geluidniveaus per immisiepunt gaat in de Omgevingswet over op een gemiddelde geluidbelasting. Dat gemiddelde wordt berekend uit de geluidproductie op drie periodes per dag: de dag-, avond- en nachtperiode dit heet dan geluidniveau Lden (= geluidniveau day, evening, night). 

Wijzigingen

Andere wijzigingen die worden doorgevoerd zijn:

•    Een aanpassing in de geluidzone die wordt vastgesteld door het opnemen van geluidproductieplafonds (gecumuleerde geluidbelasting van activiteiten op het industrieterrein op referentiepunten). In plaats van een zone op gevels van geluidgevoelige gebouwen. 
•    Standaardisatie, zodat iedereen (klant en beheerder) weet hoe met zonebeheer moet worden omgegaan (met voorkeur regionaal afgestemd).
•    Aansluiting bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
•    Ook geldt er een resultaatsverplichting ten aanzien van de Omgevingswaarde.
•    Bij (dreigende) overschrijding moeten er maatregelen worden genomen.
•    Er geldt een vijfjaarlijks verslag (monitoring).

Gemiddeld geluidniveau

Omdat er wordt gewerkt met een model, wordt de werkelijke situatie zo goed mogelijk nagebootst, maar wijkt deze dus altijd af van de werkelijkheid. In de praktijk zullen namelijk niet alle geluidsbronnen tegelijk in werking zijn. Omdat er sprake is van een gemiddelde van de geluidbronnen over de gehele dag (de Lden), wordt het geluidniveau in werkelijkheid vaak lager ingeschat. Daardoor geeft het geluidzonebeheer een indicatie van wat ruimtelijke mogelijk is in de omgeving van een gezoneerd industrieterrein.

Extra inzet en kosten

Het aanpassen van de geluidzonebeheermodellen, bepalen van de geluidproductieplafonds en de hierboven opgenomen wijzigingen vergen extra inzet op het zonebeheer. De geraamde extra kosten (exclusief vijfjaarlijks verslag) zijn nog niet bekend en ook afhankelijk van het betreffende industrieterrein.

 

Terug naar nieuwsbrief