Nieuwe risico signaleringskaart leidt tot meer efficiency

Bij de afdeling Specialisme & Advies van de OD NHN leefde al langere tijd de wens om gegevens van risicovolle activiteiten (zoals bijvoorbeeld een LPG-tankstation of ondergrondse aardgas buisleidingen) beter te ontsluiten. Daarom is door de medewerkers in een GIS-omgeving een signaleringskaart gebouwd. Deze kaart beperkt zich tot de regio Noord-Holland Noord en laat ook andere kaartlagen zien, zoals Ruimtelijkeplannen.nl, Bag Viewer, de kadastrale kaart, een topografische kaart en een satellietfoto.

Tot voor kort werd bij de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen gebruik gemaakt van de beschikbare informatie op Risicokaart.nl. Deze voldeed echter niet voor een goede en volledige beoordeling. De nieuwe kaart zorgt ervoor dat de beoordeling door medewerkers Ruimtelijke Ordening (RO) en Externe Veiligheid (EV) eenvoudiger en eenduidiger is.

Signaleringskaart OD NHNLandelijk doorgevoerd

De behoefte aan een signaleringskaart bleek breder te leven en daarom is tegelijkertijd een landelijke signaleringskaart ontwikkeld. Deze is inmiddels ook beschikbaar via de website nl.ev-signaleringskaart.nl. De kaarten komen inhoudelijk behoorlijk overeen, maar de kaart voor Noord-Holland Noord blijkt actueler, wat betreft informatie over windturbines. En door de extra kaartlagen kunnen RO-milieumedewerkers heel snel beoordelen of (externe) veiligheidsaspecten aan de orde zijn. Hierdoor hoeven zij niet meer in alle gevallen advies te vragen aan een EV-specialist.

We hebben met de nieuwe signaleringskaart nu een digitale applicatie in handen waarmee we snel en efficiënt kunnen inspelen op vraagstukken over ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Onze dienstverlening aan gemeenten is hiermee weer een stuk efficiënter geworden!

Versterking omgevingsveiligheid

Financieel is dit gerealiseerd door gebruik te maken van de subsidieregeling IOV (impuls omgevingsveiligheid). Deze beoogt onder meer implementatie en versterking van omgevingsveiligheid.

Bent u geïnteresseerd in wat de signaleringskaart voor uw afdeling of gemeente kan betekenen, neem dan contact op met Ruben Bergkamp of Louis Jansen van Team Externe Veiligheid.